By lage 4/ VERSLAG betreffende den Koninklijken Schouwburg te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. Aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. De Commissie van Beheer was aan het eind van het dienst- Commissie van jaar samengesteld als volgt: voorzitter Mr. H. P. Marchant, Beheer. Wethouder van Onderwijs als lid van het Dagelijkseh Bestuur der Gemeente; leden: Ir. L. J. M. Feber, Mr. A. C. Josephus Jitta, J. Spiesz en W. H. Vliegen als leden van den Gemeente raad en Mr. G. A. van Haeften, Mevrouw C. M. van Hille Gaerthé, Dr. W. W. van der Meulen en D. Peereboom Voller als leden uit de ingezetenen van ’s-Gravenhage; secretaris: Prof. Dr. G. A. van Poelje, Chef der afdeeling Onderwijs der Ge meentesecretarie. Wegens zijn aftreden als Wethouder en lid van den Ge meenteraad hield Dr. W. W. van der Meulen op voorzitter te zijn. In zijn plaats trad op de Wethouder Mr. H. P. Marchant. Wegens aftreden als Gemeenteraadslid vielen af de leden A. Harms en A. C. A. van Vuuren. In hunne plaatsen werden benoemd de raadsleden J. Spiesz en Ir. L. J. M. Feber. Wegens bedanken door Mr. J. D. Verbroek werd Dr. W. W. van der Meulen tot lid der Commissie benoemd. Het personeel bestond, behalve den administrateur, uit: voor den bureaudienst: 2 personen; voor den tooneeldienst14 personen; voorts uitsluitend voor avonddienst 1 of meer avondwerkers naarmate de voorstelling eischte voor den algemeenen dienst: 13 personen; voor den zaaldienst, uitsluitend voor avonddienst: 14 per sonen, De toestand van het gebouw met inventaris is in het alge- Toestand van het meen zeer gunstig. De vloerbedekking in de toeschouwersruimte gebouw met zal hier en daar binnenkort vernieuwd moeten worden. inventaris. Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1136