47 2 De verhuringen van het gebouw zijn geschied overeenkom stig de in 1924 tot stand gekomen intercommunale regeling in zake verhuring aan en subsidiëering van Nederlandsche tooneel- gezelschappen, zoodat de verdeeling was als volgt: Donderdag- Vrijdag-Zaterdag, Zon- en feestdagavonden benevens Zon- en feestdagmiddagen aan het „Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel”, de Woensdagavonden aan den vasten bespeler van den Stadsschouwburg te Amsterdam; de Dinsdagavonden aan „Het Schouwtooneel” en de Maandagavonden aan verschillende ge gadigden. Van 7 Juni t./m. 31 Juli was de Schouwburg gesloten. Gega digden naar een gedeelte van dien tijd, die niet geheel voor schoonmaak en restauratie noodig was, waren niet te vinden in verband met de slechte tijdsomstandigheden. De geheele maand Augustus werd bezet door het Rotterdamsch-Hofstad- tooneel. Hieronder volgt een overzicht van de in 1931 plaats gehad g I Maatregelen in De wensehelijkheid blijft, bestaan den voorraad decors en het belang van vooral meubelen en requisieten een aanvulling en uitbreiding te doen ondergaan, daar deze op het oogenblik onvoldoende moet geacht worden. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Netto- Genre. Auteur. recette. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel. 6 20 584, De privé-secretaresse. 8 Blijspel. 7.302,05 1.100,29 Tooneelspel. 189.5 317,85 4 2.118,35 584,1 Blijspel. 1.113,39 11 7.421,91 Blijspelen. Tooneelspel. Bespreek- gelden. f 4.558,64 f 15.973,22 683,81 f 2.406,08 378,30 1.071,1» den Schouw burg wensche- lljk te achten. De verhuringen van het ge bouw. Mijnheer Lamberthier. Meisjes op een oorlogs schip. De wonderdoktoor. Ik heb een mensch gedood. En als de ster bleef stille staan. Stiefmama. Felix Timmermans en Ed. Veterman. Ludwig Hirsch- feld. Franz Molnar. Max Alsberg en Otto Ernst Hesse. Edward B. Comp ton en Hilary Bankford. Louis Verneuil. Ian Hay en Ste phan King-Hall. Jos. Janssen. Maurice Rostand. Tooneelspel. Blijspel. 8.382,43 1.698,83 3.730,90 703,31 Ver- makelijk- heden- belasting. 1.267,47 254,82 564,65 105,49 546,2 63,4 Souper. Een, twee, drie. Voorloopige hechtenis. 6 1 304,8 77,1 9 3 Overzicht van de voorstellingen, hebbende voorstellingen. I 2? 1 cc CL o Naam van het stuk. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1137