113 Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 20sten September 1932. De Burgemeester, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. In 1931 werden door de Zedenpolitie aangehouden 331 per sonen, waaronder 44 vrouwen, die verdacht werden een of ander misdrijf te hebben gepleegd. Van deze werden 40 personen (waaronder 5 vrouwen) in het Huis van Bewaring ingesloten, terwijl de overigen na verhoor werden heengezonden. Het verleenen van nachtverblijf door de Politie vorderde geen Nachtverblijf, bijzondere maatregelen. De te dezer zake met het „Tehuis voor Onbehuisden” getroffen regeling gaf niet tot klachten of moei lijkheden aanleiding. Het aantal uitleidingen door de Politie naar Duitschland be- Uitleidingen, droeg 385 (157 mannen, 210 vrouwen en 18 kinderen) en naar België 64 (53 mannen en 11 vrouwen). Het aantal uitleidingen naar Italië, met bemiddeling van den Italiaanschen Consul te Rotterdam, bedroeg 2, terwijl voorts 1 uitleiding plaats vond naar Engeland, met bemiddeling van den Engelschen Consul te Rotterdam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 113