47 7 6 Nov. 10 Dec. 7 Sept. 2 Oct. De Commissie van Beheer over den Koninklijken Schouwburg, MARCHANT, Voorzitter. VAN POELJE, Secretaris. „Papa”. „Miquette en haar moeder”. „Monsieur Lamberthier”. „Blaauwbaard’s achtste vrouw”. „Pygmalion”. „Voorloopige Hechtenis”. 17 Maart „Neder 1. Tooneel” 3 April 1 Mei 29 Het bezoek aan de verschillende voorstellingen onderging een sterken terugslag ten gevolge van de slechte economische toestanden. Het totaal aantal voorstellingen in 1931 bedroeg 365. In den loop van 1931 hadden 10 Gemeentelijke volksvoorstel- Gemeentelijke lingen plaats, t.w.: Volksvoorstel- 28 Jan. „Het Schouwtooneel” „Op hoop van Zegen”. lingen. 20 Febr. „Het Schouwtooneel” „Op hoop van Zegen”. „R’damsch-Hofstadtooneel” „En als de ster bleef stille staan”. „Hélène”. „R’damsch-Hofstadtooneel” „Stiefmama”. De prijzen der plaatsen bedroegen: f 0,90; f 0,75; f 0,45 en f 0,15. Plaatsbespreking gratis; vestiaire 5 ets. per persoon; pro gramma 5 ets.; consumpties tegen verminderde prijzen. Rekening houdende met de slechte tijdsomstandigheden, zijn De resultaten der de resultaten der exploitatie bevredigend te noemen. Het min- exploitatie, dere bezoek komt tot uiting in de mindere ontvangsten aan bespreek gelden en programma’s. Overigens beantwoorden de cijfers vrijwel aan de verwachtingen. De Algemeene Onkosten bleven f 2000,beneden de raming. Hoewel de totale lasten f 1300,onder de raming bleven, is het geraamde nadeelig saldo ingevolge de mindere inkomsten ten slotte met ruim f 300,overschreden. De rekening is belast voor rente en afschrijving enz. met f 87.518,83. Het totaal na deelig saldo is f 67.946,82. De exploitatie over 1931 heeft dus opgebracht f 19.572,01. Hierachter volgen de staten met de juiste cijfers. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1142