47 47 9 8 KEN ING 1931. B E D R IJ I. i VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Geraamd Geraamd Art. I Art. bedrag. bedrag. I. Gewone Dienst. I. Gewone Dienst. BATEN. LASTEN. Zaalhuur. f 96.500,— f 96.743,84 115.466,20 117.450,— f f Algemeene onkosten I. II. Verpachting buffetten en vestiaires 17.000,— 17.346,50 3.723,19 3.700,— Kosten van programma’s II. Bespreekgelden UI. 20.000,— 11.888,32 18.579,20 12.000,— Onderhoudskosten III. IV. Verkoop programma’s 11.000,— 60.845,02 10.109,16 61.520,57 Rente van kapitaal IV. V. Memorie Rente van kasgeld. 1.300,— 896,24 24.673,81 23.154,97 Afschrijvingen VI. VI. Rente van kasgeld. Memorie 251,73 2.000,- 2.000,— Uitkeeringen aan de Gemeemte VII. VII. Bijzondere inkomsten 6.480,— 6.723,05 54,46 Onvoorzien VIII. Totaal der Baten f 152.280,— f 150.649,72 218.596,54 219.880,— f Totaal der Lasten f 150.649,72 152.280,— Baten 67.946,82 Nadeel ig Saldo f f 67.600,— II. Kapitaaldienst. II. Kapitaaldienst. INKOMSTEN. UITGAVEN. 74,50 f 11.914,54 f 74,50 Aanleg en uitbreiding 11.914,54 f f Werkelijk bedrag. Ontvangsten voor aanleg en uitbrei ding Werkelijk bedrag. Opbrengst advertentiën in de pro gramma’s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1143