47 47 15 14 VERANTWOORD ’ITAALDIENST. i DEN KAPITAALDIENST OVER 1931. TOELICHTING OP DE VERANTWOORD VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Geraamd Geraamd UITGAVEN. INKOMSTEN. bedrag. bedrag. den Koninklijken f 11.914,54 74,50 f 1.500,- f f 14,50 60,— 74,50 f f f 74,50 f 11.914,54 Beschikbaar gebleven op 31/12 1931. OMSCHRIJVING. Opmerking. Totaal. Oorspronkelijk. b. b. a. a. c. 8.80218 10.302,78 f 74,50 f f 10.228,28 1.500,— f f f 10.228,28 f 8.802,78 f 74,50 f f f 1.500,— 1.611J* 1O.414,5< Werkelijk bedrag. I Onverwerkt I Crediet 1930. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gesteld bij de begroeting 1931. Totaal esehikbaar. Krachtens Raadsbesluit Decors en requisieten Een electrische kroon voor tooneelgebruik V erwerkt Crediet in 1931. Te reserveeren voor 1932. Geldleeningen ten Schouwburg Voorgesteld bij de begroeting 1930, voor aanschaffing inventaris 1.7G U.914,54 Blijft gereserveerd voor uitbreiding en vernieuwing w.o. huistelephoon, de cors en requisieten. Vervallen. 10.414.51 11.914.51 1.611,76 f 11.840,04 1.611,76 2) f 11.840,04 2) Blijft gereserveerd voor nog in te komen rekeningen Gemeentewerken in zake de ver bouwing van het tooneel. Ten behoeve van den Koninklijken Schouw burg: Voor aanschaffing inventaris beschikbaar gesteld bij de begrooting 1931 en ver hoogd met het onverwerkte crediet 1930, Raadsbesluit 29 Juni 1931, verz. no. 367. Voor de verbouwing van het tooneel, maken van zjjtooneelen, kleedkamers, magazijnen enz., inclusief meubilair, hijschinrichting met kapconstructie, rondhorizon, man- teaux enz., draaitooneel, verstelbare orkest- vloer, uitbreiding der centrale verwarming en de electrische installatiebeschikbaar gesteld bij de begröoting 1929, Raads besluit d.d. 4 Febr. 1929, verz. no. 66 een bedrag ad. f 373.000,— en Raadsbesluit d.d. 26 Mei 1930, verz. no. 293 een bedrag ad. f 117.000,— in totaal beschikbaar gesteld een bedrag ad. f 490.000, De begrooting 1931 verhoogd met het on verwerkte crediet 1930 bij Raadsbesluit d.d. 29 Juni 1931, verz. no. 367 Verhoogd bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931, verz. no. 367, voor verbouwing tooneel en aanschaffing inventaris Aan diverse toegestane credieten bij en verhoogd op de begrooting 1931 Meubilair Een spiegel voor de loge van H.M. de Koningin. 1.611,76 f 10.414,54 behoeve van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1148