Byiage 48 Speel- VERSLAG van de Stichting „Haagsche Sport- en terreinen” over het jaar 1931. Ten gevolge van hert aftreden op 1 September 1931 van den Bestuur, heer Dr. W. W. van der Meulen als Wethouder van Onderwijs en de aanvaarding van deze functie door den heer Mr. H. P. Marchant, nam laatstgenoemde ambtshalve het voorzitterschap der Stichting op zich. In de op 27 Augustus 1931 gehouden vergadering gaf de heer S. de Vries Szn., plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijksch Bestuur, een overzicht van hetgeen er tijdens het wethouder schap van Dr. van der Meulen op het gebied van de lichamelijke oefening en de sport was tot stand gebracht en welke maat regelen in voorbereiding waren, terwijl hij hem dank bracht voor diens werk en voor de aangename wijze, waarop hij steeds de vergaderingen van het Bestuur had geleid. Aan de heeren E. H. J. Brouwer, G. Goossen en W. G. F. van Rosmalen werd onderscheidenlijk met ingang van 10 April, 9 Juni en 1 November 1931 op hun verzoek ontslag verleend; in hunne plaats werden onderscheidenlijk benoemd Mejuffrouw F. van Honstede en de heeren L. Slagter en J. M. Hardeman. De aftredende leden, de heeren B. Verwaal, J. Moorman en C. J. Hage, werden met ingang van 1 November 1931, voor den tijd van drie jaren herbenoemd. Op 31 December 1931 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: Mr. H. P. Marchant, Wethouder van Onderwijs, voorzitter; Ir. W. van der Vegt, Directeur van den Dienst der Gemeentewerken; Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting; S. G. A. Doorenbos, Directeur van den Dienst der Gemeenteplantsoenen; S. de Vries Szn., Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs; H. Siebelts, L. L. E. E. M. Moonen en W. Eijmers, leden van den Gemeenteraad; B. Verwaal, J. A. Ruhe, J. Moorman, L. Slagter en Mejuffrouw F. van Honstede, vertegenwoordigers van belangrijke organi saties; Mr. F. L. Kleijn, H. Robertson, C. J. Hage, J. M. Harde man en P. C. Wesseling, secretaris. In de samenstelling van het Dagelijksch Bestuur kwam geen verandering. Op 31 December 1931 bestond dit uit de heeren: Mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1151