48 2 F. L. Kleijn, voorzitter; S. de Vries Szn., waarnemend voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris en B. Verwaal, waarnemend secre taris. Het Algemeen Bestuur kwam in het afgeloopen jaar 4 maal bijeen, het Dagelijksch Bestuur hield 35 vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de besprekingen, welke door een of meer leden van dit Bestuur met verschillende andere per sonen werden gevoerd. Op 31 December 1931 waren de volgende terreinen onder het beheer der Stichting gesteld: In den loop van 1931 kwam gereed de aanleg van de speel tuinen aan de Vaalrivierstraat en de Tuinderslaan, waarvoor de Gemeenteraad te vorigen jare de benoodigde credieten had ver leend. De tuinen zullen tijdens het volgend speelseizoen voor de kinderen worden opengesteld. Met de werkzaamheden voor den aanleg van een speeltuin aan de Peilstraat, waarvoor de Gemeenteraad in 1930 eveneens een crediet had toegestaan, kon nog niet worden aangevangen, omdat de op het terrein staande schoolpaviljoens nog niet zijn verwijderd. De aanleg van een speeltuin bij het Ligthart-monument in VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Terreinen. 5,17.00 id. Sportterrein id. Aard van het terrein. Stokroosplein van-Tuyllstraat, Voorburg Sehenkkade „Hoornpark” Fruitweg Moerweg Leyweg Noordpolder Binckhorstpolder Beijersstraat Broeksloot Gaslaan Scholstraat Seinpoststraat Spionkopstraat van -Tuylls trant, Voorburg Vermeerstraat Zuid-Binnensingel Zuiderpark (met piasvijver) Zusterstraat Ligging van het terrein. Oppervlakte in ha. 0, 8450 1, 36.40 0,05.88 id. id. Tijd. Sportterrein id. id. id. id. Speelterrein id. id. id. id. id. id. id. Speeltuin id. 2,07.05 0, 07.11 5,68.80 4, 40.00 3, 51.30 12, 49.80 3,12.95 3, 6052 8, 23.65 5, 57.64 L 31.50 1, 20.00 0, 80.00 0, 93.68 0, 46.00 0, 31.80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1152