48 3 aan het Zuiderpark is in voorbereiding. De tuin met daarbij behoo renden piasvijver zal vermoedelijk in 1932 in gebruik kunnen worden genomen. In den loop van het jaar werd ter vervanging van het be staande speelterrein aan de Scholstraat, dat, in verband met den woningbouw ter plaatse, voor het grootste deel moest worden afgestaan, een nieuw terrein aangelegd en ingericht, dat in het volgend speelseizoen zal worden in gebruik genomen. Deze ver vanging beteekent een belangrijke verbetering. Met het oog op de daaraan verbonden hooge kosten, vonden Burgemeester en Wethouders geen vrijheid te bevorderen, dat, overeenkomstig het voorstel van het Bestuur, de benoodigde gelden zouden worden beschikbaar gesteld voor de verharding van de speelterreinen aan de Gaslaan en de Spionkopstraat. Maatregelen zijn in voorbereiding om de grasmatten op minder kostbare wijze geschikt te maken. Het sportterrein aan de van-Tuyllstraat werd belangrijk ver beterd. Verschillende hurende vereenigingen betuigden daar mede hare ingenomenheid. Burgemeester en Wethouders besloten een gedeelte van het speelterrein, behoorende bij het scholencomplex aan de Pluvier- straat, te doen aanleggen. De kosten daarvan kunnen worden bestreden uit het voor dit doel bij Raadsbesluit van 7 Januari 1929 toegestane crediet. De voorbereiding voor den aanleg van een speelterrein de Wieringschestraat werd opnieuw ter hand genomen. In 1931 kwamen gereed de werkzaamheden voor het in orde maken van de voetbalvelden aan den Moerweg (3 speelvelden) en den Leyweg (3 speelvelden), waarvoor in de Raadsvergade ring van 1 December 1930 een bedrag van f 3500,— was beschik baar gesteld. Deze werkzaamheden werden door de Stichting in eigen beheer uitgevoerd. De velden werden voor hun doel uit nemend geschikt gemaakt. In den loop van het jaar kwamen gereed de voetbalvelden aan den Fruitweg, waarvoor de Gemeenteraad in zijne vergade ring van 2 September 1930 een som van f 31.500,had beschik baar gesteld. In de Raadsvergadering van 15 Juni 1931 werd een aanvullingscrediet verleend van f 2500,Door den aanleg dezer velden konden enkele groote voetbalvereenigingen aan een terrein worden geholpen. Voor de verdere inrichting der velden en het maken van een toegang werd aan Burgemeester en Wethouders alsnog een cre diet van f 2500,aangevraagd. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1153