48 4 Onderhoud en verbetering van terreinen en opstallen. In de Raadsvergadering van 16 November 1931 verleende de Gemeenteraad een crediet van f 5.600,voor het in orde bren gen van het terrein, gelegen tussehen de Hanenburglaan en de Ahornstraat, welk terrein als sportterrein in huur was gegeven aan de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs, alhier. Met de werkzaamheden, die door de Stichting in eigen beheer worden uitgevoerd, is een aanvang gemaakt. De aanleg van speelterreinen bij de scholencomplexen aan de Capadosestraat, Pasteurstraat, Weesperstraat, van-Nijen- rodestraat en Rooseboomstraat is in voorbereiding. Met het oog op den scholenbouw ter plaatse zal, ten einde geen noode- looze kosten te maken, die aanleg in gedeelten moeten ge schieden. In de Raadsvergadering van 3 Augustus 1931 werd een cre diet verleend voor den aanleg van twee voetbalvelden in het Zuiderpark (tegenover de Zweminrichting). In December 1931 werd aan de Stichting in huur aangeboden een terrein, groot 4,17.77 ha, op het landgoed „Groenendaal” te Wassenaar. Het Bestuur besloot daartoe de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders te vragen, ten einde het terrein, nadat die goedkeuring zou zijn verleend, in te richten tot korf- balvelden, waaraan gebrek bestaat. Enkele vereenigingen heb ben thans voor bepaalde uren de kinderspeelterreinen, voor zoover die voor dit doel kunnen worden afgestaan, gehuurd. Deze toestand kan evenwel niet bestendigd blijven, omdat die terreinen daarvoor niet geschikt zijn en voor hun hoofddoel het spelen door de kinderen moeten worden vrij gehouden en aan den wensch om den vereenigingen het voortdurend gebruik te geven niet kan worden voldaan. Bovenbedoelde goedkeuring was aan het einde van het ver slagjaar nog niet ontvangen. De beslissing op een verzoek van het Bestuur aan Burge meester en Wethouders tot aanwijzing van terreinen voor sport- doeleinden op het landgoed „Ockenburgh” werd door dat College aangehouden. Aan het einde van het verslagjaar werd ontvangen het rap port der Commissie van Advies nopens den aanleg van een sintelbaan. Het onderhoud en de verbetering van terreinen en opstallen geschiedde door de Stichting in eigen beheer. Met de verbete ring van de terreinen werd voortgegaan. Aan het einde van het verslagjaar mocht worden vastgesteld, dat het meeren- deel der terreinen in goeden toestand verkeert. Dit was ook ten aanzien van de opstallen het geval. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1154