5 speelterreinen en speeltuinen. De kleedgele genheden op het terrein aan de van-Tuyllstraat werden wederom uitgebreid. De verschillende vereenigingen beschikken daardoor thans over voldoende kleedruimte. De rjjwielbergplaats, behoorende bij het sportterrein aan het Stokroosplein, werd uitgebreid. In de bergplaats voor spel materiaal werd een telefoonaansluiting aangebracht. Consumptie-gelegenheden werden, waar noodig, ingericht en uitgebreid. Voor het onderhoud der terreinen werden o. m. een tractor Gereedschappen, en een drievoudige maaimachine aangeschaft. Op het terrein aan de van-Tuyllstraat werd een garage gebouwd voor het onderbrengen der machines. De nieuwe gereedschappen, die uitstekend voldeden, en die bij de uitbreiding van de terreinen, welke onder het beheer der Stichting zijn gesteld, onmisbaar bleken, trokken veel belangstelling, ook van buiten de Gemeente. In een door de Stichting aangekochte loods in het Zuider- park werd een centrale werkplaats ingericht. In het afgeloopen jaar waren de speelterreinen gedurende Bezoek aan de het tijdvak 1 April tot 1 September, buiten de vacanties, toe gankelijk op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 16!419 uur en op Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; ge durende de Paaschvacantie op werkdagen van 1417 uur en in de zomervacantie (van 18 Juli tot en met 31 Augustus 1931) op werkdagen van 9’/212 uur en van 1417 uur. Van 1 September 1931 tot en met 30 September daaraanvolgende waren de ter reinen opengesteld op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 16141814 uur en op Woensdag en Zaterdag van 1417 uur. Met het oog op het geringe bezoek en de slechte weersge steldheid werd er van afgezien om ditmaal de terreinen na 1 October op Woensdag en Zaterdag van 1316 uur open te stellen. In afwijking hiervan bleef evenwel het speelterrein in het Zuiderpark na genoemden datum, zonder den piasvijver, open gesteld des Woensdags en des Zaterdags van 14-17 uur. Tijdens de herfstvacantie (van 2 tot en met 7 November 1931) waren de terreinen (met beperkte leiding) geopend op werkdagen van 1416 uur. De vervroegde openstelling van het terrein aan de Gaslaan werd ook dit jaar gehandhaafd. In overleg met de Politie wer den ten aanzien van dit terrein bijzondere maatregelen getrof fen ter voorkoming van baldadigheden van de zijde der school jeugd. Besloten werd om de speeltuinen aan den Zuid-Binnensingel en de Zusterstraat ook gedurende het tijdvak 9 November 1931 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN’ SPEELTERREINEN. 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1155