7 Met voldoening I Juni 1524 I wordt vastgesteld, dat een vergelijking der cijfers met het vorige jaar leert, dat, niettegenstaande de vaak ongunstige weersgesteldheid, in dit jaar over het algemeen het bezoek aan de terreinen belangrijk grooter was dan in 1930. De cijfers van 1930 zijn daarom bij die over 1931 bij de desbe treffende staten aangegeven. Met ingang van 23 Juli 1931 werd de Inspecteur der Stich- Personeel, ting, de heer C. J. Driescher, in vasten dienst benoemd. De be zoldiging van den inspecteur werd definitief geregeld en vast gesteld op f 2.500,minimum, met 5 één-jaarlijksche verhoo- gingen van f 100,tot een maximum van f 3.000,per jaar. Het daarvoor in aanmerking komend leiderspersoneel werd wederom voor den duur van een seizoen op arbeidscontract aangesteld. Aan één leidster moest uit hoofde van ongeschiktheid tus- schentijds ontslag worden verleend. Aangezien de voor het leiders-personeel geldende vacantie- regeling in den loop van het jaar 1931 niet heeft voldaan, is een herziening dezer regeling noodzakelijk gebleken; deze had aan het einde van dit verslagjaar haar beslag nog niet gekregen. De dienstregeling van de portiers werd bestendigd. De te vorigen jare voor hen ingevoerde regeling betreffende hun dienst op Zondagen heeft goed voldaan. Met ingang van 1 Maart 1931 moest aan twee portiers we gens ongeschiktheid ontslag worden verleend. De portier van het terrein Gaslaan werd overgeplaatst naar het terrein Sein poststraat, die van het terrein Zuiderpark naar het terrein Gaslaan, terwijl tot portier van de terreinen van-Tuyllstraat en Zuiderpark onderscheidenlijk werden benoemd L. Nijhuis en H. Bosscher. Voorts werden met ingang van 1 December 1931 in vasten Terreinen. Sept. April Aug. 51 Vermeerstraat Beijersstraat. Gaslaan Broeksloot v.-Tuyllstraat Seholstraat Seinpoststraat Totaal 1931 193(1 Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de terreinen bezocht. Mei 195 150 215 155 131 137 137 384 996 188 161 226 165 150 109 138 315 317 335 282 215 119 142 Herfstvac. 2—7 Nov. 72 86 70 80 25 271 306 309 214 197 161 125 143 104 167 108 116 91 107 1396 829 j 1583 ai Kmuüiüu, uat xii vixuciax<xciii' speeldag de terreinen bezocht. Juli I 239 237 248 198 208 127 139 1725 836 j 619 700 j 1120 i 1137 1130 952 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1157