48 8 dienst der Stichting benoemd: C. van der Sijde als portier en J. Kagie als werkman. In den hieronder volgenden staat is een overzicht opgeno men van de in den loop van het jaar 1931 op de terreinen werk zame hoofdleiders (le leiders(sters)) en van de op 31 December van dit jaar op deze terreinen in dienst zijnde portiers. Het spelmateriaal verkeert in goeden staat. Het werd ook thans door personeel der Stichting onderhouden. Op het speelterrein aan de Vermeerstraat werd een glijbaan geplaatst. Een verzoek van de Haagsche Sportterrein-Commissie, die op verlaging der huren aandrong, werd door het Algemeen Be stuur voor kennisgeving aangenomen. De huren zijn, wanneer men in aanmerking neemt, dat het meerendeel der terreinen in goeden staat verkeert met het in orde brengen der overige velden wordt voortgegaan en goede kleed- en waschgelegen- heden beschikbaar zijn, eer te laag dan te hoog. Waar aan de verzorging der sport steeds hoogere eischen worden gesteld, die steeds grootere financieele offers van de Gemeente vragen, mag men, wanneer men de uitbreiding der terreinen en wat daarmede verband houdt, niet onmogelijk wil maken, ten minste den eisch stellen, dat de vereenigingen zelve voor het gebruik een billijke huur betalen. Dat vereenigingen niet in staat zijn die huur op te brengen, ligt niet aan het hooge bedrag dier huur, maar is voornamelijk tè wijten aan de om standigheid ook in het verslag over 1930 is daarop gewezen dat men zonder een behoorlijke financieele basis tot de oprich ting van allerlei kleine vereenigingen overgaat, in plaats van zich aan te sluiten bij de groote organisaties en dat men dan, wanneer de financiën te kort schieten, meent, dat anderen i.c. de Gemeente en de Stichting moeten optreden om het lek te stoppen. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Ie Leider(ster). Hoofdleider. Portier. C. Schuiten. Spelmateriaal. Verhuringen. Aard Ligging van het terrein, van het terrein. Zuiderpark. Z. -Binnensingel. Zusterstraat. J. Battenberg. E. v. d. Horst. van-Tuyllstr., Voorburg. Stokroosplein. Beüersstraat. Broeksloot. Gaslaan. Seholstraat. Seinpoststraat. Spionkopstraat. V ermeerstraat. A. A. E. v. Driel. A. L. Eekhoff. C. J. Luttikhuizen. Sport- en speel terrein. Sportterrein. Speelterrein. id. id. id. id. id. id. Speeltuin met plas vijver. Speeltuin. id. Mej. A. v. d. Vegte. C. Laarman. H. J. Lucas. F. A. v. d. Bos. G. J. Dissevelt. H. Bosscher. P. Wagner. W. Grams tad. L. Njjhuis. N. J. v. d. Drift. W. Bleumink. J. G. de Beer. C. van der Slide,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1158