9 der Stichting. Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen”, H. P. MARCHANT, Voorzitter. P. C. WESSELING, Secretaris. Ook in het afgeloopen jaar werden de daarvoor in aanmer king komende terreinen zooveel mogelijk verhuurd. Aan 19 voetbalvereenigingen, 1 cricketvereeniging, 1 kaatsvereeniging, 11 korfbal- en 25 gymnastiek-, athletiek- en hockeyvereenigin- gen, in totaal aan 57 vereenigingen werden één of meer velden verhuurd. Onder dit aantal is niet begrepen de verhuring van het V.U.C.-terrein aan de Schenkkade, alsmede het sportterrein „Hoornpark” en de terreinen aan den Fruitweg, waar in totaal onderscheidenlijk 6 en 4 vereenigingen spelen. Voetbal- en hockey-terreinen waren nog niet in voldoend aantal aanwezig. In zijne vergadering van 12 October 1931 besloot de Ge- Uitbreiding taak meenteraad het beheer over het „Zuidersportpark” c.a., dat tot heden door de Vereeniging van dien naam werd gevoerd, met ingang van 1 Januari 1932 op te dragen aan de Stichting. Aan de maatregelen, welke in verband daarmede noodzakelijk waren, is bereids uitvoering gegeven. Burgemeester en Wethouders hebben in den loop van het jaar aan de Stichting advies gevraagd ten aanzien van een door den Voorzitter der Commissie van advies in zake het gebruik van gymnastieklokalen bij hun College ingediend voorstel tot uitbreiding van de taak der Stichting. Dit voorstel had voor namelijk tot strekking aan hare werkzaamheden toe te voegen: a. de uitvoering van de regelen nopens het gebruik van de door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen gymnastiek lokalen door gymnastiekverenigingen en andere vereenigingen, die zich daadwerkelijk op het gebied der lichamelijke opvoeding bewegen; b. het geven van advies aan autoriteiten omtrent vraag stukken, welke de lichamelijke opvoeding raken, de subsidiee- ring van vereenigingen en instellingen, welke in het belang der lichamelijke opvoeding werkzaam zijn en de behartiging van overige belangen van de lichamelijke opvoeding. De Stichting heeft naar aanleiding daarvan Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven te bevorderen, dat de statuten der Stichting in overeenstemming met bedoeld voor stel worden gewijzigd. Op bladzijden 1012 volgen de rekening van Baten en Las- Financieel over- ten en de staat van bezittingen en schulden der Stichting over zicht, het boekjaar 1931. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1159