48 48 11 10 REKENING VAN BATEN jSTEN OVER HET JAAR 1931. VERSLAG STICHTING IIAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. LASTEN. BATEN. 1.233,9 f 4.000. 317,33 n H 3.534,30 J1 en weezenpensioen (ingevolge de 1.116,55 aan de weduwe van don gewezen portier aan de voor het maken van inrichtingen 2.494,18 n 1.358,09 n 805,— 3.200,— n 200,— n 1.600,— f 79.84J f 79.847,25 r T> r> n n f n n n n n f n n 2.690,15 844,15 n n n n n n n n 30.097,43 7.986,49 5.508,88 3.502,64 956,50 8.721,51 44,75 919,04 626,86 163,08 64,30 5,81 110,60 302,50 618,50 284,18 315,33 2,- 1.446,75 6,- 312,— 1.188,— 2.355,98 f 202,80 221,— 212,75 480,— f en weezenpensioen 15.279,llSalarissen 655,()l0nderhoud terreinen Bijzonder en gewoon onderhoud opstallen Aanschaffing meubilair, algeheele afschrijving Onderhoud meubilair 53J1 (Aanschaffing spelmateriaal, algeheele afschrijving 58.626,®nderhoud spelmateriaal Aanschaffing gereedschappen, algeheele afschrijving Onderhoud gereedschappen f 7.920,01 801,50 Opbrengst huur terreinen Verhaal van bijdragen voor eigen-, weduwen- Bjjzondere Inkomsten Aanleg en gebruik sportvelden (Raadsbesluit d.d. 28 April 1930, bijl. 285, schrijven B. en W. d.d. 20 November 1931, Ag. No. 26318 Afd. F) Kosten ingevolge de Invaliditeitswet Nadeelig saldo over 1931, voor rekening van de gemeente ’s-Graven- hage komende VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Schoonmaakmaterialen Waterverbruik en meterhuur Tram- en autokosten Aanschaffing aanmoedigingsprijsjes ferbandtrommels en onderhoud Schrijfbehoeften, porto’s enz. Drukwerk Bijdragen voor eigen-, weduwen- Pensioenwet) Advertentiekosten Woninghuur: perceel Scholstraat 29 Hondiusstraat 132 Hondiusstraat 134 Zusterstraat 87 ft eduwenpensioen Beijersstraat tlgemeene Onkosten Sente van door de gemeente ’s-Gravenhage verstrekt voorschot ’alarissen voor het houden van toezicht op de speelplaatsen tijdens de vaeantiën ■alarissen voor het verrichten van Zondagsdiensten tosten voor het maken van springbakken -itbreiding kleedgelegenheden en voor het maken van inrichtingen voor den verkoop van consumptie wgoeding aan den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves- ting voor gebruik sportvelden ergoeding aan Gemeentewerken voor bemalingskosten terreinen 'osten in orde brengen terrein aan de van-Tuyllstraat (machtiging B- en W. d.d. 12/11 1929, No. 25788 Afd. O) 'insluiting electrisch leidingnet portierswoning sportterrein van- Tuyllstraat, Voorburg (machtiging B. en W. d-d. 24/3 1931, Afd. O) sorting in de Gemeentekas, wegens kosten van inrichting van tijde lijke sportterreinen (machtiging schrijven B. en W. d.d. 23/11 1931, No. 26318 Afd. F) ankoop en inrichting loods in het Zuiderpark, aan begroeting toe- fivoegd, besluit B. en W. d.d. 9/11 1931, No. 22268 (lie gedeelte van “et geraamd bedrag ad f 1.000,—) hiebting van een speelterrein gelegen tusschen de Hanenburglaan en Ahornstraat, Raadsbesluit d.d. 16/11 1931, crediet verleend ad f 5.600,(le gedeelte van het geraamd bedrag ad f 5.600,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1160