49 By lage Daar met ingang van 1 Januari 1932 de Vereeniging „Zuider- sportpark” is opgeheven en de Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” de exploitatie van het Zuidersportpark met in gang van dien datum heeft overgenomen, volgt hier mijn laatste jaarverslag. VERSLAG van de Vereeniging „Zuidersportpark” over het jaar 1931. In den loop van het verslagjaar kwam in het bestuur geen Bestuur, verandering. Door het draineeren van een drietal velden werd wederom Terreinen, een belangrijke verbetering in den toestand bereikt; afkeuren kwam dan ook gedurende het speelseizoen zelden voor. Het personeel, bestaande uit twee man, werd per 1 Januari Personeel. 1932 door het bestuur van de Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” overgenomen. De speelvelden waren, evenals vorige jaren, verhuurd aan de Exploitatie, volgende vereenigingen: „A. D. O.”, 3 velden, voor f 8000,per jaar; „H. D. V.”, „De Ooievaars” „V. C. S. T.”, „S. V. C.”, „Celeritas” en „R. V. C.” elk één veld voor f 400,per jaar, plus 10 van de entrée-gelden boven de f 1000,netto. De rijwielstalling werd ook dit jaar door de Vereeniging „Zuidersportpark” afzonderlijk beheerd. In deze stalling werden gedurende 1931 geplaatst 22.000 rijwielen, een aantal, in vorige jaren nog niet bereikt. Van een in den loop van het verslagjaar gereed gekomen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1162