Bylage 50 d. Kloot Meijburg, Voorzitter, VERSLAG van de Schoonheidscommissie voor de Gemeente ’s-Gravenhage over 1931. gehouden. Er kwamen in 1270 aanvragen, waarvan 15 stuks resteerend van 1930, 36 stuks werden ingetrokken en 20 stuks ultimo December nog in behandeling waren, zoodat het aantal aan Burgemeester en Wethouders verstrekte adviezen 1214 bedraagt, waarvan enkele door den Secretaris zijn verstrekt. Deze adviezen Den len Mei 1931 traden, ingevolge art. 6 der instructie drie Samenstelling leden der Commissie af. Volgens het opgemaakte rooster waren der Commissie, aan de beurt van aftreding de heeren Dr. J. Kalf, Voorzitter, Ir. A. Broese van Groenou en Henri Roeters van Lennep. De vacante plaatsen werden ingenomen door de heeren Mr. J. F. van Royen, als Voorzitter, A. J. Kropholler en Th. J. Dinn, allen benoemd door Burgemeester en Wethouders. In de vergadering van 22 Mei had de installatie der nieuwe leden plaats, bij welke gelegenheid tot vice-Voorzitter door Bur gemeester en Wethouders, de heer H. v. d. Kloot Meijburg werd benoemd, die deze benoeming aanvaardde. De jaarlijksche omwisseling der leden in de afdeelingen had Afdeelingen. tot resultaat, dat deze als volgt werden samengesteld: Afdeeling A: de heeren Mr. J. F. van Royen, Voorzitter, W. Kromhout en A. J. Kropholler. Afdeeling B: de heeren H. G. Westerhout en Th. J. Dinn. Afdeeling C: de heeren J. Luthmann, Voorzitter, J. Crouwel en W. F. Gouwe. Den 26sten December moest de Commissie een groot verlies betreuren, door het overlijden van den heer Th. J. Dinn. Gedurende 1931 werden door de Commissie 54 vergaderingen Vergaderingen, gehouden. aanvragen en adviezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1165