50 2 Adviezen van de Schoonheidscommissie. Beschikkingen van Burgemeester en Wethouders. Ultimo December was nog geen beschikking ingekomen op 56 aanvragen voor nieuwbouw, 44 voor verbouwingen, 24 voor wijzigingen en 13 voor diversen. Behalve voornoemde adviezen verstrekte de Schoonheidscom missie in den loop van het jaar 1931 nog eenige van meer bijzon deren aard. Evenals vorig jaar, kon een groot deel der plannen zonder wijzigingen niet worden doorgelaten en werden verscheidene VERSLAG SCHOONHEIDSCOMMISSIE. Diversen. Reclame. 2 1 45 218 3 Totaal 342 142 464 i) Of gewijzigd volgens aanwijzing van den Secretaris. Reclame. 24 117 322 15 403 1 12 Geweigerd 5 6 1 1 10') 7 11 4 6 Geweigerd 3 Aantal vergunningen, in af wijking van de adviezen der Commissie verleend betreffen aanvragen, te verdeelen in de rubrieken als aangegeven in de volgende tabel. Nieuw bouw-. Verbou wingen. 290 39 13 Wijzi gingen. Wijzi gingen. Benzine pompen. 30 4 11 312 128 24 186 4 28 132 5 5 Goedgekeurd ongewijzigd) Goedgekeurd (na wijziging). Afgekeurd Aantal vergunningen, over eenkomstig de adviezen der Commissie verleend 1) Deze cijfers geven aan het aantal beschikkingen bjj de Commissie ingekomen, maar geven geen volledig beeld van den gang van zaken. Benzine- Diversen, pompen. Nieuw bouw. I Verbou- i wingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1166