50 3 1°. 2°. 3°. 4°. In De Secretaris, R. C. MAUVE. De Voorzitter, VAN ROVEN. de ter- Bijzondere maat regelen ter be vordering van den welstand. aanvragers verwezen naar een bevoegde kracht. Waar het betrof artikelen van kunstnijverheid, zooals reclameborden e.d., bewees het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst wederom goeden dienst aan het publiek, wanneer dat, op aanraden van den Secre taris der Commissie, aldaar advies inwon. Dit jaar kwamen 4 gevallen voor van hooger beroep op den Beroep op den Raad, naar aanleiding van overeenkomstig het advies der Raad. Schoonheidscommissie, afwijzende beschikkingen van Burge meester en Wethouders betreffende: een reclame-opschrift aan de van-Hoytemastraat no. 25; een bekleeding winkelpui aan de Vaillantlaan no. 335/337; een reclame-opschrift aan perceel Fruitweg 250 t./m. 260; een verbouwing van de villa’s Hoenderlaan 4 en 6. alle vier gevallen besliste de Raad overeenkomstig de afwijzende beschikkingen van Burgemeester en Wethouders. Ten gevolge van bepalingen in de erfpachtsaete voor reinen in de stadswijk Harstenhoek, waarbij werd voorgeschre ven, dat de bebouwing der terreinen, die vrijwel alle in betrek kelijk groote kavels werden uitgegeven, binnen een jaar tot stand moest komen, was het mogelijk, met de gegadigden een overeen komst te treffen aangaande de meest belangrijke elementen van de architectuur der toekomstige bebouwing, speciaal betreffende de hoogte van noklijn en gootlijst, helling der daken, materiaal en kleur. Het gevolg hiervan was, dat voor deze wijk een grootere eenheid in den bouw mogelijk bleek, dan het geval is voor andere stadsgedeelten, waar een dergelijke afspraak vooraf niet kon worden gemaakt. Aldus vastgesteld in de vergadering der Schoonheidscom missie van 4 Maart 1932. VERSLAG SCHOONHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1167