43 3, 5 OP 44 3 28 27 14 Gem.-eigendommen 21 36 55 68 111 49 26, 64 59 28 28 44 17 28 11 10 24 7 7 5, 29 2 17 6 5 27 88 88 27 70 70 97 63 50 112 11 38 17 29 31 20 2 6 46 32 61 4 32 61 9 3 50 105 103,106 62 70 94 66 64 60 33 113 83 84 56 71 99, 100 58 Verlofgangers Vermakelijkheden (Belasting op) Vermogens Vertrek Verwaarloosden (Zorg voor) Verzorgingshuis Vestiging Visehafslag Visscherij Visseherij school Vliegveld Vloot (Scheveningsche) Voedingsmiddelen (Keuring van) Voedselvoorziening Telephoondienst (Gem.)I Toegelaten Vereenigingen en Stichtingen (Bouw door) I Toezicht (Plaatselijke Commissie van op het L.O.) n o M.O.) (Commissie van op de Visscherijschool en de Zeevaartschool Tooneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en) Toonkunst (Maatschappij tot Bevordering der) Toynbee-vereeniging „Ons Huis” Tramwegen Trawlvisscherij Tuinbouwcursus Tuinbouwvereenigingen (Land- en) Tijdaanwijzing (Gem.) Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitleidingen door de Politie Uitzending van kinderen naar buiten Vacantiekoloniën Vaccinatiën Vakcentralen Vakscholen Veeziekten (Besmettelijke) Veiligheid (Openbare) Verbaal (Processen-) Vereenigingsbouw (Schulden aan het Rijk wegens op grond van art. 38 der Woningw'et ontvangen voorschotten) Verhuring van Verkeer Verkiezingen Verkoop van Gem.-eigendommen Verlichting (Openbare) IX ALPHABETISCH REGISTER. Bijlage I bl bladz. Verslag bladz. No. 27 17 42 43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1176