By lage 2 VERSLAG van het Boetenfonds over het jaar 1931. het doel. ling en bezit tingen. Reeds in het verslag van het Boetenfonds over het jaar 1930 Verruiming van werd melding gemaakt van het hesluit van Burgemeester en het doel. Wethouders d.d. 23 Januari 1931, waarbij het doel van het fonds eenigszins werd verruimd door het te omschrijven als een tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van uitzetten voor personen, voor wie een verblijf in een ziekenhuis of andere verplegingsinrichting wenschelijk werd geacht, een verruiming, die na raadpleging van de Centrale Commissie van Overleg tot stand kwam. Een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf fing van uitzetten voor de in artikel 2 van de Verordening op het Boetenfonds bedoelde personen is dus thans mogelijk voor een verblijf zoowel in een sanatorium of rustoord als in een ziekenhuis of andere verplegingsinrichting. In de samenstelling der Commissie, bedoeld in artikel 4, Commissie, be- 2de lid der Verordening, kwam in den loop van het verslagjaar doeld in art. 4, geen verandering. 2de lid der 5 er- ordening. In het jaar 1931 werden veertien bijdragen uit het Boeten- Werkzaamheden, fonds na ingewonnen advies van de hierboven genoemde Commissie verleend, tot een totaal-bedrag van f 565,93. Die bijdragen waren onderscheidenlijk groot f 23,82, f 45,f 25, f 75,—, f 50,—, f 45.—, f 45,—, f 32,25, f 38,—, f 26,86, f 30,—, f 30.—, f 50,— en f 50,—. Slechts in één geval werd een verzoek om een bijdrage uit het fonds door Burgemeester en Wethouders geweigerd. De betaalbaarstelling der bijdragen alsmede het comptabele Betaalbaarstel- beheer van het fonds had ook in het jaar 1931 plaats ten kantore van den Gemeenteontvanger. Hierbij gaat een overzicht van den stand van de Rekening van Baten en Lasten over het jaar 1931 en van den staat van bezittingen en schulden op 31 December 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 120