Bijlage 3 Stand der Gemeentelijke Fondsen. Naam van het fonds. f 3.923.667,64 f 197.257,04 f f 3.726.410,60 531.769,80 19.667,97 551.437,77 n 39.961,75 740’35 n 46.819,14 116.693,64 11.777,39 128.471,03 7, 6.436,50 n 1.557,23 r n 421.846,772) 29.567,82 392.278,95 n 586.146,— 32.405,20 618.551,20 532.118,66 11.404,54 520.714,12 n 4.180.885,57 129.731,66 4.310.617,23 M 1.404.297,20 32.600,21 1.371.696,99 620.067,75 22.564,01 642.631,76 n 565.600,94 73.960,70 491.640,24 n 173.062,18 6.024,18 167.038,— r n n n 2.596.328,57 121.738,15 2.474.590,42 n 15 April 1931 is dit fonds opgeheven; het daarin op dien datum nog aanwezige ,’’,254.205,—') Stand op 31 Dec. 1931. Stand op 31 Dec. 1930. I I Vermeerderd in 1931 met n n n 1.358.404,79 1.443.896,35 438.549,74 807.901,84 16.014,84 618.130,54 216.516,48 161.008,64 13.708,42 80.249,71 1.574.921,27 1.604.904,99 167.152,50 24.685,84 804.975,40 127.190,75 25.426,19 758.156,26 454.564,58 1.426.032,38 1) Met ingang van 1- - -- bedrag ad f 7.450,— is naar don kapitaaldienst van de begrooting voor 1931 overgebracht. 2) Te splitsen als volgt: a. voor woningen met EJjkssteun gebouwd f 151.384,49. b. voor de overige woningen270.462,28. v. d. Gem. Hypo- bank v. b. Noodhypo- thekenfonds v. h. Rijkshypo- thekenfonds Reserve tot dekking van even- tueele tekorten van den ge wonen dienst I Verminderd I in 1931 met 20.144,92 78.692,48 254.205,— Fonds voor ambtenaars-eigen- pensioenen Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Onge vallenwet 1901 (1921). Fonds voor uitkeering aan per soneel, vallende onder de Verord. no. 10 van 1927. Boetenfonds Brandverzekeringsfonds Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Wetenschap Boekenfonds voor Middelbaar en voorbereidend Hooger Onderwijs Fonds voor Stadhuisbouw Fonds voor Schulddelging Reservefonds ter zake van den woningbouw en de woning- exploitatie Onderhoudsfonds ter zake van de woningexploitatie Reservefonds v. h. Gem. Gas bedrijf v. h. Gem. Elec- trisch Bedrijf. der Duinwater leiding v. d. Gem. Tele- phoondienst v. h. Openbaar Slachthuis. v. h. Grondbedrijf v. d. uitgegeven terreinen Erfpachtsfonds Reservefonds v. d. Gem. Hypo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 122