BJjlage 7 A. van VERSLAG der Gemeentebelastingen over 193011931 en 1931 in vergelijking met vorige belastingjaren. samenstelling van het ver slag. wegens hoofd verblijf, zuiver en belastbaar inkomen en op brengst der belasting. Plaatselijke Directe Belasting naar het inkomen. (Zie staten IVIII.) Zooals in het vorige verslag werd medegedeeld, werden voor Wijziging in de het belastingjaar 1929/30 de belastingplichtigen in de statistiek van de inkomens der ingezetenen der Gemeente in plaats van naar het belastbaar inkomen naar het zuiver inkomen gegroe peerd. In dit verslag over het belastingjaar 1930/31 werd eenzelfde gedragslijn gevolgd, zoodat vergelijking met de cijfers 1929/30 mogelijk is. Staat I geeft een overzicht van het aantal aanslagen, het Aanslagen zuiver en belastbaar inkomen der aangeslagenen en de op brengst der belasting over de jaren 1929/30 en 1930/31. In dit verslag komt de daling van het inkomen en het ver mogen nog niet tot uitdrukking, aangezien de cijfers, voor zoo veel de inkomstenbelasting betreft, gebaseerd zijn op het in komen genoten in het kalenderjaar 1929 en wat het vermogen aangaat naar den toestand op 1 Mei 1930, zoodat eerst in het verslag over het belastingjaar 19311932 zal blijken, welke ge volgen de in het najaar van 1929 ingetreden economische crisis op de vermogens en inkomens der Haagsche ingezetenen in ge noemd belastingjaar heeft gehad. Het aantal aanslagen in de inkomstenbelasting steeg in 1930/31 met rond 4.800 nl. van 112.474 in 1929/30 tot 117.238 in 1930/31. Het belastbaar inkomen vermeerderde over die jaren van rond f 292.272.800,tot f 297.669.600,en het zuiver inkomen van rond f 397.283.700,— tot f 406.783.600,of respectievelijk met rond f 5.000.000,en f 9.500.000,De opbrengst der belasting verminderde echter van rond f 13.989.900,tot f 13.128-800, alzoo met rond f 861.000,Deze vermindering is het gevolg van de vermindering van het heffingspercentage: over 1929/30 be droeg het verhoudingscijfer 1,3 tegen 1.2 over 1930/31, zoodat de belasting met 1/13 of 7,7 verlaagd werd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 128