7 6 1929 Méér brachten op: Minder brachten op: Voor de belastingen genoemd onder h en d trad op 1 Mei 1930 in de plaats een comtributiebelasting of een belasting naar de waardebepaling ter keuze van de vereenigingen. Het bedrag, dat in 1931 als contributiebelasting werd geheven, beloopt rond f 12.400, Aan entrées werd in 1931 in totaal betaald rond f 5.268.000,— tegen rond f 5.420.000,— in 1930. Staat X geeft een overzicht van het aantal door de Gemeente afgeleverde of gewaarmerkte toegangsbewijzen, met aanduiding van de soort van vermakelijkheden waarvoor zij zijn afgegeven en verdeeld naar verschillende groepen van entrée-prijzen, ter wijl de laatste kolom de bruto-opbrengst der ontvangen belasting gespecificeerd aangeeft. Uit dezen staat blijkt, dat ruim 6.293.000 entreebewijzen werden afgeleverd. Hiervan waren 4.455.000 Gemeenteeoupons, terwijl 1.837.000 bestonden uit particulier materiaal, dat door de administratie moest worden gewaarmerkt. C. Hondenbelasting. (Zie staat XI.) In staat XI komen voor: het aantal houders van honden ver deeld naar hun inkomen, het aantal luxe- en bedrijfs- en waak honden en de opbrengst der belasting over de jaren 1928, 1929, 1930 en 1931. Het totaal aantal honden, waarvoor aanslagen werden opge legd, was in 1929 17.008, in 1930 17.552 en in 1931 17.788. De bruto opbrengst der kohieren bedroeg in 1929 rond f 112.985,—, in 1930 rond f 124.501,en in 1931 rond f 121.752, Ondanks het feit, dat het aantal honden vermeerderde, ver minderde de opbrengst der belasting met rond f 2.750,deze vermindering is het gevolg van den lageren aanslag in de In komstenbelasting welke over het vorig belastingjaar aan vele houders van honden is opgelegd. De zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg over f 102.212,59, over 1930 f 111.389,73 en over 1931 f 109.680,92. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. 5.600,— f 5.000,— 56.000,— ff- f 6.000,— 34.000,— 8.000,— 3.000,— 1.000,— a. b. c. d. e. de bioscopen de variétés en kermisvermakelijkheden circusvoorstellingen vereenigingen café’s met muziek sportwedstrijden tooneelvoorstellingen enz h. de belasting berekend naar de oppervlakte voor vereeni gingen en sportwedstrijden, welke belasting met ingang van 1 Mei 1931 geheel is vervallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 133