1 D. rechten op inge- E. Dit laatste cijfer zal echter later nog gewijzigd worden ten gevolge van nog te verleenen ontheffingen op reclames en wegens oninbare posten. Voorts geeft dit overzicht aan het aantal honden, dat niet was aangegeven door de houders, en welke honden door de amb tenaren en de politie werden geconstateerd, terwijl tevens is vermeld het aantal honden, dat werd opgevangen en het aantal, dat in het asyl werd afgemaakt. Opcenten geheven op de Dividend- en Tantièmebelasting. (Zie staat XIII.) Opbrengst kohieren Straatbelasting en bruikneming Gemeentegrond of -water. (Zie staat XII.) Staat XII is een vergelijkend overzicht van het aantal aan geslagen perceelen, de opbrengst der kohieren en de zuivere opbrengst na aftrek van ontheffing na reclame en de oninbare posten, over de jaren 1923 tot en met 1931. Het totaal der kohieren van de geheven belasting en rechten steeg sedert 1923 met rond f 558.000, De toename over het laatste jaar bedroeg rond f 83.000, of bijna 5 Het aantal aangeslagen perceelen steeg van 37.318 in 1923 tot 52.581 in 1931, alzoo met ruim 15.000 of circa 40 over het laatste jaar was die vermeerdering 1.700 perceelen of 3 De zuivere opbrengst aan straatbelasting en rechten bedroeg over 1923 resp. rond f 1.236.700,en f 37.900,en over 1931 resp. rond f 1.755.000,— en f 79.700,—. Evenals in vorige jaren was het verhoudingscijfer voor de heffing der belasting 2. Deze staat geeft een overzicht van de opbrengst van de ten bate der Gemeente geheven opcenten op de hoofdsom der Divi dend- en Tantièmebelasting, over de jaren 1918 tot en met 1930. Het aantal aanslagen bedroeg 719 in 1930 en de opbrengst f 1.728.747,06. De opbrengst van dit middel is overigens zeer wisselvallig, zooals uit het 13-jarig overzicht van staat XIII blijkt. De grootste opbrengst werd over het boekjaar 1920 bereikt nl. f 3.404.718,en de laagste over het boekjaar 1923 nl. f 1.697.004, De cijfers van het laatste jaar kunnen alsnog belangrijke wijzigingen ondergaan ten gevolge van tot heden achterwege gebleven aanslagen en verdeelingen. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 134