8 F. Schoolgeldheffing voor Openbaar Onderwijs aan inrichtin gen voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs. (Zie staat XIV.) Uit dezen staat blijkt het aantal leerlingen, dat de verschil lende scholen voor openbaar middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bezocht, gesplitst naar het inkomen der school- geldplichtigen. De netto-opbrengst van schoolgelden voor dit onderwijs be droeg, na aftrek van ontheffingen, wegens verlaten der school en vermindering na reclame, over het sehoolgeldjaar 1930/31 f 364.835,63. Dit bedrag was als volgt over de onderstaande inrichtingen verdeeld: iw VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. f C 2 Totaal f 263.038,79 101.796,84 Totale opbrengst f 364.835,63 E F 1 F 2 G f 25.779,17 76.017,67 8.219,83 28.512,68 32.132,68 13.627,32 33.966,48 14.593,01 27.616,62 8.926,26 25.749,50 14.923,49 20.356,32 A Dl D 2 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 C 1 15.937,83 5.569,84 9.622,28 3.284,65 Lyceum Stokroosplein (afd. Gymnasium) Gymnasium Laan van Meerdervoort Bildersstraat H.B.S. 3e van-den-Boschstraat Stadhouders! aan Waldeck-Pyrmontkade Stokroosplein Vlierboomstraat Nieuwe Duinweg voor Meisjes Bleijenburg Beeklaan met Handelsschool en Litt. Econ. Afd., Raamstraat le Handelsdagschool de-Gheynstraat 2e V aleriusstraat Zeevaartschool te Scheveningen De netto opbrengst van de bijdragen van de buitengemeenten in de kosten van het onderwijs voor z.g. buitenleerlingen be droeg voor: Voorbereidend Hooger onderwijs Middelbaar onderwijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 135