7 a I 9 B. Bedrag der kohieren. B. o ■i Personeele belasting. A. 3 I Aantal perceelen, belast naar de grondslagen huurwaarde en mobilair, belaste waarde, bedrag der belasting en kinderaftrek. Bedrag der belasting in 3 tot en met 7 3 I I 3 I a Bedrag. c c I c hoofdsom voor de grondslagen Heffing van Ryksbelastingen te ’s-Gravenhage, met de daarop geheven Ryks-, Provinciale- en Gemeente-opcenten. (Overgenomen uit de Statistiek der Rijks- inkomsten over de jaren 1926, 1927, 1928 en 1929.) 1. Grondbelasting. A. Aantal, oppervlakte en belastbare opbrengst der perceelen. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Belastbare opbrengst. ha ca i f n Hoofdsom. Opcenten. Gebouwd Ongebouwd voor de 5 Bedrag. Bedrag. Bedrag. 20 Huurwaarde (10 grondslag). Mobilair (20 grondslag). >tjaren. n Dienstjaren. Paarden. Biljarten. Alle bedragen herleid tot voljaarsaanslagen. Dienst boden. Motor rijtuigen. ist- 6n. .926 1927 1928 1929 Aantal aanslagen. Dienst jaren. Aantal perceelen. 1926 1927 1928 1929 Belaste huurwaarde. 3 822 3 880 3 956 4 030 Aantal perceelen. 80 80 80 80 voor de Gemeente. Gebouwde eigendommen. Ongebouwde eigendommen. Hoofdsom en alle opcenten. 1926 1927 1928 1929 108 886 112 945 91 789 96 594 64 131 65 905 67 768 68 929 6 617 6 617 6 617 15 6 617 Totaal der belasting. 65 101 68 237 66 290 70 221 29.805.537,— 31.043.693,— 32.594.735,— 33.994.139,— -O k i o O f 3.097.597,— 3.238.228,— 2.769-558,— 2.899.682,— ■o T3 o I 18 00 'O g o 59 088 60 670 j 62 893 64 622 I 20 20 I. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 f4.909 „4.922,— „4.921,— „4.923,— f291.711 „305.145.— „319.318,— „331.581,- voor de Gemeente. voor de Provincie. f 4.136,— 4.636,— i 6.876,— 7.586,- J f 45.335.567,— 47.276.351,— 47.724.222,— 50.111.293,— Vermindering van bedrag der belasting voor de grondslagen 1 en 2 te zamen ingevolge art. 6 der wet (kinderaftrek). Aantal belaste uuusiaaLC Mü.rtBuv ivuunieusw perceelen.^perceelen. j perceelen. perceelen. 1 235 1 255 1 304 912 f 155.566,— 198.926,— 202.976,— 219.471,— f4.789,— 4.299,— „4.177,- 3.803,— Pleizier- vaartuigen. Ongebouwde eigendommen. Aantal Aantal belaste onbelaste 04 87 97 86 56 f296.620,—! „310.068,—! ,.324.239, „331.581,— f 409.225,— 410.312,— 410.475,— 409.603,— Bedrag der belasting. Bedrag der belasting. Gebouwd en ongebouwd Leeningfonds i 1914. Provincie. f 24.547,— 24.612,— 24.606,— 24.617,— a j Bedrag. c 1 f 1.166.844,— 20 „1.220.581,— 20 „1.277.270,— 20 1.326.323, f 110.250,— 112.905,— 119.427,— 120.218,— 25 8871 26150;f 1.458.554,— 26 974! 27807!,, 1.525.727,— 28 404 28 486|1.596.588,— 29169 29 252 „1.657.903,- f 265.119,— 278.733,— 263.233,— 278.091,— f 19.576,— I 18.540,— 19.315,— 18.550,— Oppervlakte der gebouwde en ongebouwde eigendommen f4.909,— f3.248.094,- „4.922,— „3.395.977,- „4.921,- 3.551.863,- 20 „4.923,—3.686.774,— f 762.267,— 779.713,— 797.178,— 822.845,— f 57.327.900,— 58.804.600,— 59.774.200,— 61.878.400,— Belaste waarde van het mobilair. Gebouwde eigendommen. Aantal onbelaste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 136