1 7 10 Totaal der belasting in hoofdsom en de daarop geheven opcenten. C. 3. Ky ksinkomstenbelasting. 4. Vermogensbelasting. I I VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Opcenten Leeningfonds 1914. Dienstjaren. f f f f van het jaar, de bedragen berekend naar het tijdvak van aanslag. .*i Over en 1997 hO—110 oncenten. over 1928 en 1929 90 Bedrag der kohieren. Opcenten. Hoofdsom zonder Bedrag. op aanslagen over vorige belastingjaren, welke in dit dienstjaar zijn opgenomen. V.r.rvr-r.r.r.vr f OOO CM Prr.Ti'nr. nnoniOon z.w f MA AOW Gemeentelijke. Dienst jaren. Bedrag. Bedrag. Bedrag. f Deze cflfers betreffen belastingjaren, aangezien dienstjaarcijfers niet bekend z(jn. Opcenten Provinciale. n n n 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1926 1927 1928 1929 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 A.an- tal aange- slage- nen. 123 932 125 500 128 942 134 237 1.934.541.000 2.066.600.000 Hoofdsom na kinder aftrek. Bedrag der vermogens. n n n 1.884.965,— 2.010.079,— Opbrengst der belasting in hoofdsom. voor de Provincie. (20). 1 1 2 2 26 1 2 o f 3.225.407,— 3.369.677,— 3.749.636,— 3.910.334,— Hoofdsom en opcenten. Totaal van hoofdsom en alle opcenten. 8.465.218,- 8.878.490,- 8.633.879- 9.013.663.- Dienst- jaren. f 3.775.155,— I 3.954.692,— j 3.532.920,— 3.689.120,— voor alle grondslagen GO of 20). n n •n Leeningfonds 1914. n n Totaal van hoofdsol en opcenw 755.031,— 790.939,— 706.584.— 737.824,— Aan tal. 602.142,— 632.126,— 508.679,— 527.717,— 107.483.— 131.056,— 136.060.— 148.667,— f 13.177.127,— 13.679.877,— 11.483.613,— 50 50 50 f 18.505,— 19.493,— 40.669,— 42.910,— Binnen het Rijk wonende aangeslagen natuurlijke personen. Aantal aange- sla- genen. I navorderingen of verhoogingen. I 25 25 55 f 3.178.95 3.400.55 4.286.01 4.524.01 In het buitenland gevestigde aangeslagenen. 5 f 207.077,— 184.681,— 147.159,— 266.680,— 12.530.656,— voor de Gemeente. 50 f 902.962,— 966.019,— 1.026.729,— 1.077.629,— Totaal der hoofdsom, met inbegrip der navorderingen en verhoogingen. I f 12.744.394,— 13.122.879,— 10.924.461,— 11.947.216,— 14 245 f 1.802.551.000 f 1.751.601,— 14 607 15 552 16 077 2.157.312.000 2.097.634^—55 De hieronder genoemde cjjfers omvatten de geheele onzuivere opbrengst, d.w.z. voor aanslagen over een gedee?.* Over 1926 en° 1927 50—110 opcenten, over 1928 en 1929 90—130 opcenten. extra voor j 40 en 50 grondslag I (80). f 3.427.310,—*|f 16.604.437,— 223.231,13.903.109,— 258.729,11.742.342,— 244.568, «**j„ 12.775.224.- 25 voor het Leeningfonds 1914 en 1 voor de Provincie over 1926/27. Hieronder zijn begrepen f 136.091,— Provinc. opcenten en f 87.140,— voor het Leeningfonds, geheven op aanslagen over vorige belastingjaren, welke in dit dienstjaar zijn opgenomen. Hieronder zijn begrepen f 222.699,— Provinc. opcenten en f 36.028,— voor het Leeningfonds, geheven op aanslagen over vorige belastingjaren, welke in dit dienstjaar z\jn opgenomen. Hieronder zyn begrepen f 243.598,— Provinc. opcenten en f 970,— voor het Leeningfonds, geheven op aanslagen over vorige belastingjaren, welke in dit dienstjaar ztfn opgenomen. 451.497,— 483.009 1.142.089,— 1.207.707,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 137