Bijlage 9 Grootboek A. f en door 1.138.500,— VERSLAG van de Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld over 1931. Rente. Provisie. Dit Grootboek dient tot inschrijving van bepaalde, aan de Gemeente geleende kapitalen. De gelegenheid tot het doen van dergelijke inschrijvingen is op 16 Februari 1931 opengesteld. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 10 Februari 1931, Ag. No. 3778, afd. F., werd de rente vastgesteld op 4 en de koers van inschrijving op 100 Gedurende het jaar 1931 bleven die percentages ongewijzigd. Ingeschreven werd door 33 particulieren tot een nominaal bedrag van 6 instellingen tot een nominaal bedrag van Inschrijvingen. 93.500,— Totaal 39 inschrijvers tot een nominaal bedrag van f 1.232.000, De inschrijvingen hebben alle een looptijd van 10 jaren; zij zijn aflosbaar op 31 December 1941. Onder de ingeschrevenen zijn 6 minderjarigen; 2 inschrijvingen zijn bezwaard met vrucht gebruik. Aan rente werd over 1931 uitgekeerd f 32.718,40. Bij het hierboven aangehaalde besluit van Burgemeester en Wethouders werd de aan notarissen en aan de leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie te ’s-Gravenhage voor door hun bemiddeling ingeschreven kapi talen toe te kennen provisie bepaald op 'A van het nominaal bedrag dier inschrijvingen. Ter zake is aan bankiers in totaa] f 2.025,— uitgekeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 156