9 2 Grootboek B. Inschrijvingen. Hoofden van re kening. Samenstelling der inschrij vingen. Bijzonderheden bij inschrij vingen. dit Grootboek vindt de inschrijving plaats van bepaalde, in omloop zijnde obligatiën, na inlevering daarvan. In 1) Waaronder 9 inschrijvingen van instellingen. 2) 8 3) 9 zijn 10 obligatiën. 100 1000 1000 154 inschrijvingen van 34 2) 11 1 inschrijving Deze inschrijvingen 174 particulieren tot een nominaal bedrag van f 2.904.000, 26 instellingen 3.080.000, Bedoelde instellingen zijn: 6 pensioenfondsen, 3 fondsen met andere bestemming, 1 spoorwegmaatschappij, 3 levensverzeke ringmaatschappijen, 2 hypotheekbanken, 1 fabriek, 1 instelling voor handel en nijverheid, 4 instellingen van weldadigheid, 2 bij testament in het leven geroepen stichtingen, 1 vereeniging en 2 polderbesturen. 122 ingeschrevenen zijn alhier gedomicilieerd. 78 elders Van de als eigenaar ingeschrevenen staat één onder voogdij en staan drie onder curateele. Overigens zijn alle ingeschreve nen, behoudens, wat de inschrijvingen van rechtspersonen be 1931 werden 326 obligatiën, nl. 317 van f 1.000,en 9 van f 500,ingeschreven; het aantal doorgehaalde obligatiën be droeg 1496 van f 1.000,en 4 van f 500.waarvan 209 van f 1.000,en 1 van f 500,als gevolg van de plaats gehad heb bende uitlotingen en 1213 van f 1.000,als gevolg van de aflos baarstelling in verband met de conversie van de 5 %-leeningen van 1918, 1919 en 1925. Van die leeningen werden door bemid deling van de Grootboekadministratie onderscheidenlijk 106, 90 en 346 obligatiën geconverteerd. Het aantal ingeschreven obligatiën verminderde dus met 1179 van f 1.000,— en vermeerderde met 5 van f 500,en bedroeg op 31 December 1931 6010, nl. 5958 van f 1.000,en 52 van 1' 500,vertegenwoordigende een nominaal kapitaal van f 5.984.000,d. i. 3,64 van de in obligatiën uitgegeven Ge- meenteschuld op dien datum. Het aantal hoofden van rekening vermeerderde met 19, ver minderde met 15 en bedroeg op 31 December 1931: 200. Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld: 1 tot en met 11 101 meer dan gedaan door: VERSLAG GROOTBOEKEN DER GEMEENTESCHULD. >5 lli roods

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 157