9 3 Maart 1932. De Directeur, W. F. WIJTHOFF. treft, gebondenheid aan statutaire bepalingen, vrij in de be schikking over de ingeschreven obligatiën. Onder de ingeschrevenen zijn er vier (2 instellingen en 2 particulieren), die alleen de mantels hunner stukken hebben ingeleverd. Voor deze belast de administratie van het Groot boek zich alleen met de controle op de uitlotingen. Op de overige hoofden van rekening zijn de obligatiën met de couponbladen ingeschreven, zoodat bovendien de rente op de vervaldagen ter beschikking van de rechthebbenden wordt gesteld. Over 1931 werd uitgekeerd aan rente f 291.912,50 en aan af- Rente en aflos- lossing van uitgelote en aflosbaar gestelde obligatiën f 210.500, terwijl aan rente, aflossing en koersverschillen bij conversies f 1.247.331,40 werd uitbetaald. De kosten van de Grootboeken bestonden uit uitgaven voor Uitgaven, advertentiekosten, drukwerken en bureaubehoeften tot een be drag van f 1.297,67 (waarvan f 964,61 voor advertentiekosten), een vergoeding voor kasverschillen aan den met kassierswerk- zaamheden belasten ambtenaar ad f 25,terwijl de post van uitgaven voor de Grootboeken tevens belast werd met een ver goeding van f 1.500,wegens bemoeiingen van personeel van de afdeeling Financiën der Secretarie, aan welke het beheer van de Grootboeken is opgedragen, welk bedrag, evenals vorige jaren, in de Gemeentekas werd gestort. Als Directeur bleef optreden de Chef van de afdeeling Finan- Directie, ciën der Gemeentesecretarie, W. F. Wijthoff, en als adjunct- Directeur de adjunct-Referendaris van die afdeeling W. Kleijn Molekamp. VERSLAG GROOTBOEKEN DER GEMEENTESCHULD. sing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 158