By lage 10 I. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. VERSLAG van den Keuringsdienst van waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1931. De algemeene maatregelen van bestuur, steunende op de artt. 14 en 15 der Warenwet, zijn in 1931 met de volgende aan gevuld 1. Besluit van 23 Januari 1931 (S. 17) tot wijziging van het Koffie en Theebesluit, S. 1925, n°. 13. 2. Besluit van 7 Februari 1931 (S. 32), waarbij aan de N.V. Omnia-Maatschappij te Amsterdam onder voorwaarden toestemming is verleend om een door haar vervaardigd product onder den naam Omniavoedsel n°. 2 in den handel te brengen. Het aantal keurmeesters is in den loop van dit jaar uitge- Personeel, breid met twee adj.-keurmeesters; overigens bleef het aantal ambtenaren ongewijzigd. Het aantal ziektedagen van het personeel was wederom hoog nl. 416 dagen; dit is gemiddeld per ambtenaar 15 dagen. Aan vier volontairs kon gelegenheid worden gegeven behulp zaam te zijn bij de onderzoekingen op het laboratorium. Ook dit jaar verkregen twee hunner het diploma van analist, uit gereikt door de Ned. Chemische Vereeniging; hunne plaatsen werden ingenomen door twee andere leerlingen. Deze leerlingen zijn in den regel in het bezit van een eindexamen eener H.B.S. met vijfjarigen cursus en behalen gewoonlijk na twee jaar ge werkt te hebben het genoemde diploma. Het gebouw verkeert in goeden staat. Het onderhoud bleef Gebouw en in- ook dit jaar beperkt tot herstellingen, welke noodzakelijk waren, strumentarium. Het instrumentarium wordt regelmatig aangevuld en vol doet aan de eisehen, welke in verband met de onderzoekingen noodig zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 159