10 gecontroleerd is, af gezien van enkele verbeteringen van onder geschikten aard, ook dit jaar geen verandering gebracht. Het toezicht op de veestallen is in het najaar belangrijk uitgebreid, hetgeen mogelijk is geworden, doordat sedert Mei aan den Dienst is verbonden een stalcontroleur. De dienst werd bezocht door een drietal buitenlanders, nl. een Zweed, een Franschman en een Hongaar, die allen in het bijzonder belangstelling hadden voor de wijze, waarop de con trole op melk en melkproducten wordt uitgeoefend. Op verzoek van den Directeur-Generaal van de Volksgezond heid heeft een onderzoek plaats gehad naar de wijze van reini gen van glas- en vaatwerk in café’s, restaurants en tijdelijke inrichtingen van dien aard op kermissen, markten e.d. Een rapport daaromtrent is uitgebracht. Sommige wederverkoopers trachten het publiek te misleiden door op hunne voertuigen te plaatsen woorden als „onder rijks- toezicht”, een reclame, welke geen beteekenis heeft, aangezien alle voedingsmiddelen ingevolge de Warenwet onder toezicht van de Keuringsdiensten van waren staan. De keuring van de bereidplaatsen van consumptieijs nam heel veel tijd in beslag. Een verklaring, dat de bereidplaats voldeed aan de in het Consumptieijsbesluit gestelde eischen werd aan 430 personen uitgereikt. Talrijke aanvragen moesten worden afgewezen en vele konden slechts worden ingewilligd, nadat verbeteringen waren aangebracht. Het aantal aanvragen van melkverkoopers om in hunne winkels vleeschwaren naast melk te mogen verkoopen, alsook het aantal verzoekschriften van winkeliers in vleeschwaren om melk te mogen verkoopen, was, nadat Burgemeester en Wet houders van ’s-Gravenhage op aandrang der Regeering de voor waarden, waaronder ontheffing van het bepaalde in art. 31 lid 1c van het Melkbesluit, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 1 Februari 1930, S. 38, hadden herzien en verzacht, in de laatste maanden van dit jaar groot. Aan de controle van de bedrijven van al deze aanvragers was veel werk verbonden. Op den zindelijkheidstoestand in verschillende bedrijven werd geregeld toezicht uitgeoefend. Tegen een marktkoopman is proces-verbaal opgemaakt, omdat hij verschillende eetwaren behandelde en bewaarde op zoodanige wijze, dat zij tegen be smetting door stof of beduimelen door het publiek niet waren beschermd. Het aantal inwoners van het keuringsgebied ’s-Gravenhage bedroeg op 31 December 1930: 677573. Zooals uit de hier volgende tabellarische overzichten der VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 161