10 13 bepaald en wanneer de gevonden afwijking groot was, de aan wezige voorraad vernietigd, terwijl tevens een monster ter onder zoek naar het laboratorium werd meegenomen. Dit gaf vooral voor de buitengemeenten een belangrijke tijdsbesparing. Verschillende partijen werden af gekeurd wegens de aanwezig heid van veel azijnaaltjes. Den winkeliers werd erop gewezen bij aanbreken van een nieuw vaatje azijn de voor het aftappen te gebruiken kraan van te voren zorgvuldig uit te koken, daar is gebleken, dat daarin vaak de oorzaak van de infectie van de nieuwe partij moet worden gezocht. De vaatjes worden nl. door den fabrikant voldoende gereinigd. De monsters azijn-essence voldeden meestal aan den eisch van 80 azijnzuurgehalte. De mededeeling op het etiket, aangevende de hoeveelheid water, welke aan de azijn-essence kon worden toe gevoegd om gewone azijn van 4 te verkrijgen, was herhaalde lijk onjuist. Het opschrift „Gevaarlijk bij inwendig gebruik”, was in den regel voldoende duidelijk en met inachtneming van het geldende voorschrift aangebracht. Vruchtenazijn, rozijnazijn en wijnazijn werd geregeld bemon sterd en belangrijke afwijkingen zijn niet geconstateerd. Naar aanleiding van het aantreffen van kunstmatig gekleurde zure zult bij een slager, werd een onderzoek bij den fabrikant van den bij de bereiding gebruikte azijn ingesteld. Het bleek, dat op uitdrukkelijk verzoek van den betreffenden slager een (blijkbaar met fuchsin) gekleurde azijn was bereid. Daar geen gekleurde azijn meer werd aangetroffen, kon met een waarschuwing wor den volstaan. De keurmeesters wegen in bakkerijen en winkels verschillende 3. Brood, broodsoorten en nemen van die partijen een monster ter onder zoek naar het laboratorium mee, waarvan op grond van het ge wicht in verband met de consistentie van het brood vermoed wordt, dat het brood het vereischte gewicht aan droge stof niet bevat. Bovendien worden van brood, dat als melkbrood wordt aangeduid, regelmatig monsters ter onderzoek medegenomen. Het onderzoek van brood op het laboratorium heeft zich uit gestrekt over 1221 brooden, terwijl het aantal inspecties, waarbij het brood tevens werd gewogen, 8452 bedroeg. Van de onderzochte monsters brood waren 140 monsters ge build brood (waterbrood); 19 monsters ongebuild brood; 16 mon sters roggebrood en 1046 monsters melkbrood (in den regel witte brood). Van het gebuild waterbrood bleken 27 monsters een te laag gehalte aan droge stof te hebben; van 7 monsters was de hoeveelheid droog brood zoo ver beneden het wettelijk minimum, dat tegen de bereiders proces-verbaal is opgemaakt. Het onge- VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 166