10 builde brood voldeed over het algemeen aan de gestelde eischen; tegen één bakker, die brood leverde met een aanzienlijk tekort aan droge stof, is proces-verbaal opgemaakt. Op het roggebrood behoefde geen aanmerking te worden gemaakt. Bij het melkbrood bleken 9 monsters een zoodanig onvol doend gehalte aan droge stof te bevatten, dat tegen de bereiders een strafvervolging moest worden ingesteld. Het gehalte aan melkbestanddeelen was vaak onvoldoende met gevolg dat 22 bakkers een schriftelijke waarschuwing hebben ontvangen, terwijl tegen 57 bakkers proces-verbaal is opgemaakt. Van twee dezer bakkers had het melkbrood tevens een te laag gehalte aan droge stof; drie dezer bakkers hadden in het brood te weinig melk verwerkt en getracht dit door toevoegen van vreemd vet (niet melkvet) te compenseerenéén bakker had melkbruinbrood bereid met te weinig melk. Vele bakkers meenen nog steeds ter bereiding van melkbrood in plaats van melk of melkpoeder te kunnen volstaan met het gebruik van z.g. broodcrêmes, veelal mengsels van taptemelk- poeder, minderwaardige boter en zetmeelstroop, welke onder verschillende fantasienamen in den handel worden gebracht. Meermalen is geconstateerd, dat melkbrood met deze brood crêmes gemaakt niet voldeed aan de eischen aan melkbrood gesteld. Wegens het verkoopen van melkbrood niet voorzien van duidelijk leesbare hoofddrukletters M B moest éénmaal proces verbaal worden opgemaakt. In de maand November werd hier ter stede een partij brood uit België ingevoerd. Het vervoer van dit brood per vrachtauto had op zulk een onzindelijke wijze plaats gehad, dat vele brooden met slik en stof waren bedekt. Ook het afdekken van het brood met behulp van oude, vieze dekens was zeer onhygiënisch. Aan gezien gehandeld was in strijd met het Broodbesluit, is de ver voerder er op gewezen, dat in de wijze van transport onverwrijld verandering moest worden gebracht. Een aantal brooden en wel in hoofdzaak de brooden, welke aan de onvoldoend afgesloten achterzijde van de auto lagen, zijn voor menschelijk gebruik ongeschikt gemaakt. De brooden zijn tot voedsel voor dieren bestemd. De invoer van Belgisch brood is kort daarop gestaakt. 4. Cacao en cho- De talrijke monsters cacao bleken over het algemeen te vol- colade. doen aan de aan deze waar gestelde eischen. Blijkens het micros copisch onderzoek komt vervalsching met vreemd zetmeel niet meer voor. Op te merken valt, dat bijna alle cacao in blik ver pakt wordt verkocht en dat uitgewogen cacao steeds minder wordt aangetroffen. Enkele partijen bedorven cacao, alsmede 14 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 167