10 15 voorraden cacao, welke veel schimmel bevatten, zijn af gekeurd. Bij het onderzoek van het vet verkregen uit een monster chocolade, afkomstig van een chocoladefabrikant, werden geheel afwijkende cijfers gevonden. Bij verder onderzoek bleek, dat het vet in hoofdzaak afkomstig was van de in groote hoeveelheid in de chocolade verwerkte gemalen amandelen. Den fabrikant werd aangezegd op de waar een aanduiding overeenkomstig de samenstelling aan te brengen. Een enkele maal werd in de gemeente ’s-Gravenhage een partij chocolade aangetroffen enkel voorzien van de aanduiding „choooline”. Den directeur van den Keuringsdienst, in wiens district de fabriek was gelegen, werd hiervan mededeeling gedaan. Eenigen tijd later is de waar onder den naam „choco lade” in den handel gebracht. Aangetroffen werd een waar aangeduid als melchoco, die bij onderzoek bleek te bestaan uit een mengsel van cacao en taptemelkpoeder, waarmede de mededeeling op de verpakking, dat bij oplossing chocolademelk werd verkregen, niet in over eenstemming was. Den fabrikant werd aangezegd op de verpak king de aanduiding: „blokjes ter bereiding van chocoladetapte- melk” aan te brengen. De samenstelling van melkchocoladereepen werd deugdelijk bevonden. Het Consumptief sbesluit is 1 Januari 1931 in zijn geheel in 5. Consumptiefs, werking getreden, zoodat het verboden is consumptiefs te be reiden zonder in het bezit te zijn van een verklaring, waaruit blijkt, dat de ruimte, waarin het ijs wordt bereid, voldoet aan de eischen in art. 6 van genoemd besluit aangegeven. Zij, die consumptiefs verkoopen en niet zelf bereiden, mogen dit uit sluitend betrekken van een houder in het bezit van bedoelde verklaring, terwf 1 zf zelf in het bezit moeten zf n van een be- wfs, waaruit blijkt van wien het f s wordt betrokken. Het aantal aanvragen ter verkrf ging van bedoelde verkla ring resp. bedoeld bewfs bedroeg 587. Het aantal uitgereikte verklaringen, als bewfs, dat het bedrff aan de voorgeschreven eischen voldeed, bedroeg 430, het aantal uitgereikte bewf zen 71. Hierna volgt een overzicht van deze offers voor elke ge meente. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 168