10 71 587 430 Te zamen. s-Gravenhage Delft Gouda ’s-Graveuzande Haastrecht. De Lier Maasland Maassluis Moercapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Pijnacker Rijswijk Stolwijk Stompwijk Voorburg Waddinxveen. Wassenaar. Wateringen 1 14 2 4 1 6 9 1 64 4 3 4 1 8 312 39 26 1 430 51 36 1 2 2 1 6 1 7 1 10 2 2 16 11 1 1 Tegen één bereider, die na herhaalde malen te zijn gewaar schuwd, doorging met het bereiden van ijs, zonder dat zijn be- reidplaats aan de gestelde eischen voldeed, is proces-verbaal op gemaakt; eveneens tegen een verkooper, die niet in het bezit was van het vereischte bewijs. Vele aanvragers moesten in hunne bereidplaatsen verbete ringen aanbrengen, alvorens zij toestemming tot het maken van consumptieijs verkregen. Het is gebleken, dat nog eenige be- reiders niet in het bezit zijn van een vergunning tot het bereiden van ijs, niettegenstaande de plaatselijke dagbladen een tweetal malen zoo welwillend zijn geweest er op te wijzen, dat het ver boden is consumptieijs te fabriceeren zonder daartoe toestem ming te hebben verkregen. Tegen hen, die in 1932 ijs bereiden zonder de vereischte toestemming, zal een strafvervolging wor den ingesteld; hierin is niets onbillijks gelegen, omdat men ge durende een jaar in de gelegenheid is geweest een vergunning aan te vragen. 16 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. GEMEENTE. Aantal aanvragen. Aantal uitgereikte verklaringen. 1 Aantal uitgereikte bewezen. 1 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 169