12 1935 c. e. Officieele ontvangsten door het Ge- College van Bur gemeester en Wethouders. W. Drees, Mr. H. P. Marchant, F. N. V. Quant, Mr. Dr. S. de Vries Czn., M. Vrijenhoek, De werkzaamheden van het College waren op 1 Januari 1932 als volgt verdeeld: de Burgemeester: de afdeelingen Algemeene Zaken, Kabinets zaken, Militaire Zaken en Burgerlijke Stand, de Brandweer en den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen; b. de Wethouder IF. Drees: de afdeelingen Openbare Werken, Financiën en Belastingen, den Gemeentelijken Accountants dienst en de Gemeentelijke Hypotheekbank; de Wethouder Mr. H. P. Marchant: de afdeeling Onderwijs en den Schouwburg; d. de Wethouder F. N. V. Quant: de afdeeling Gemeentebedrij ven, den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen, het Levensmiddelenvraagstuk en den Gemeentelijken Reini gingsdienst; de Wethouder Mr. Dr. S. de Vries Czn.: de afdeelingen Sociale Zaken en Statistisch Bureau, de Arbeidsbeurs, het Bureau voor voorlichting bij Beroepskeuze, den Gemeentelijken Ge neeskundigen en Gezondheidsdienst, den Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon, de Gemeenteziekenhuizen, de Ge- ineenteapotheek en den Keuringsdienst van Waren; f. de Wethouder M. Vrijenhoek: de afdeeling Stadsuitbreiding en Bouwtoezicht, den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting en het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. Het Gemeentebestuur heeft in 1931 officieel ontvangen: de vertegenwoordigers van verschillende Engelsche reisbureaux (19 April); den Algemeenen Neder landschen Christelijken meentebestuur. Ambtenaarsbond (19 Mei); de Koninklijke Vereeniging „Onze Vloot” (26 Mei); het zesde Internationale Congres voor Mili taire Geneeskunde en Pharmacie (16 Juni); het IXe Interna tionale Congres van de P.E.N.Club (22 Juni); het Tweede We reldcongres voor hulp aan lichamelijk gebrekkigen (30 Juni); de leden van de „Holland Society of New-York” (26 Augustus); de 10de Conferentie van het Institut International de Biblio- Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, Burgemeester. Wethouder. Tot 1 September was het College van Burgemeester en Wet houders samengesteld zooals in het vorige verslag werd mede gedeeld. Van genoemden datum af bestond het College uit de heeren: 1936 a. Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 16