10 17 vruchten en zaden. Onderzocht zijn 88 monsters roomijs met het resultaat, dat aan 12 bereiders een schriftelijke waarschuwing is gezonden, omdat de waar wegens een te laag gehalte aan melkvet niet op deze aanduiding aanspraak kon maken. Bij het herbemonsteren der waar bleek zij in den regel aan den gestelden eisch te vol doen. Eén monster gaf een positieve reactie van Storch en was derhalve met onvoldoend verhitte room bereid. Wat het consumptieijs betreft, hiervan zijn 563 monsters onderzocht. Tegen twee bereiders is proces-verbaal opgemaakt wegens bereiding van hun waar met een kunstmatige zoetstof. Aan 11 bereiders is een waarschuwing gezonden, omdat de melk, waarmede het ijs bereid was, niet of onvoldoende verhit was. Eén bereider had zijn waar geconserveerd met boorzuur. Aan de resultaten van het bacteriologisch onderzoek van consumptieijs is het volgende ontleend. In ongeveer 60 der monsters was het aantal bacteriën per cm’ van de waar kleiner dan 100.000; zij voldeden dus aan den eisch in het Consumptieijsbesluit gesteld. Het aantal bac teriën per cm3 ijs schommelde in 30 der onderzochte monsters tusschen 100.000 en 500.000 en was in 10 der monsters hooger dan 500.000. Meer dan 1 millioen bacteriën per cm3 ijs werd aangetroffen in 7 der monsters. Colibacteriën waren aanwezig in Vso cm3 ijs in 14 der monsters. Aan 9 bereiders is een waarschuwing gezonden met de mede- deeling, dat, zoo de bereiding en bewaring van het ijs niet op meer hygiënische wijze plaats zou hebben, proces-verbaal zou worden op gemaakt. Het onderzoek van gebak, dat verkocht werd onder een aan- 6. Gebak en sui- duiding, waaruit was af te leiden, dat de waar met boter was kerwerk. bereid, was bevredigend. Van de meeste dezer waren bleek het vet bijna uitsluitend uit botervet te bestaan. Al naar gelang der soort van het gebak bedroeg het vetgehalte 2243 In één monster boterulevellen was 2 boter aanwezig. Een honing koek bleek hoofdzakelijk zetmeelstroop te bevatten. Eierkoeken zijn onderzocht op het gehalte aan eieren en op conserveermiddelen. Alle monsters bleken vrij van conserveer middelen, zij waren niet kunstmatig gekleurd. De koeken waren ook alle met een voldoende hoeveelheid eieren bereid. Verschillende partijen zuidvruchten moesten wegens bederf 7. Groenten, worden afgekeurd. Een voorraad kersen is in beslag genomen, omdat hij larven van de kersen vlieg bleek te bevatten. De voor raad is vernietigd, VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 170