10 8, Jam en vruch tensappen. a. Jam. c. Vruchten sappen. b. Huishoud jam. omdat de kersenvlieg groote verwoestingen in kersenstreken kan veroorzaken. Een partij peren, bestaande uit peren, welke van binnen ver rot waren, is afgekeurd. Door de politie is tegen den verkooper proces-verbaal opgemaakt. Een partij jam, afkomstig van een fabrikant uit de gemeente ’s-Gravenhage, bevatte een aanmerkelijke hoeveelheid aardap- pelstroop. De waar werd in beslag genomen, totdat de fabrikant maatregelen voor een juiste etiketteering als huishoudjam had genomen. Voorts werd aangetroffen bij een fabrikant een jam, welke een aanmerkelijk te hoog watergehalte bevatte, terwijl de waar niet van een aanduiding was voorzien. Een en ander is ver beterd. Herhaaldelijk werd huishoudjam aan getroffen met een te hoog watergehalte. In sommige gevallen werd volstaan met de partij aan den fabrikant terug te zenden, ten einde de waar door indampen op het juiste gehalte te brengen. Onjuist geëtiketteerde jams en huishoudjams werden nog eenige keeren aangetroffen. De partijen werden verzegeld, tot dat de nieuwe etiketten waren aangebracht. Bij onderzoek der huishoudjams werd nog al eens een te hoog gehalte aan conserveermiddelen aangetroffen; aangezien de afwijkingen niet van ernstigen aard waren, behoefden geen verdere maatregelen te worden genomen. In de meeste gevallen voldeden de onderzochte monsters vruchtensap aan de gestelde eischen. Weliswaar werd herhaal delijk een te hoog gehalte aan conserveermiddelen geconsta teerd, echter waren de afwijkingen meestal niet van dien aard, dat behoefde te worden ingegrepen. Een partij roode bessensap, aangetroffen bij een winkelier te ’s-Gravenhage en door hem zelf bereid, bevattende meer dan 1 gram salicylzuur per liter, werd vernietigd. Tegen het eind van het verslagjaar werd een partij roode bessensap aangetroffen bij een winkelier in de gemeente ’s-Gravenhage, die behalve ruim 300 mg benzoëzuur nog ongeveer 800 mg mierenzuur per liter bleek te bevatten. Het geraffineerde van deze handeling is opmerkelijk. In vruch tensap is als conserveermiddel toegelaten benzoëzuur of salicyl zuur tot ten hoogste 400 mg per liter, terwijl het gebruik van mierenzuur geheel is verboden; de fabrikant heeft er blijkbaar op gespeculeerd, dat bij het vinden van een toegelaten conser veermiddel het verder onderzoek naar andere conserveermid delen overbodig geacht zou worden. Het onderzoek van het sap van zwarte bessen, boschbessen, 18 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 171