10 19 d. Kunstgelei. en surrogaten. kersen, frambozen en appelen, geeft geen aanleiding tot op merkingen. Bij verschillende winkeliers werd kunstgelei bemonsterd, die bij onderzoek bijna geheel bleek te bestaan uit aardappelstroop, een zeer geringe hoeveelheid rietsuiker en waaraan voorts een kunstmatige kleurstof en wat zuur was toegevoegd. Aangezien de waar onvoldoende was aangeduid volgde inbeslagneming. Zooveel mogelijk werd bijzonder gelet op kaas, niet voorzien 9. Kaas, van het rijkskaasmerk; het meerendeel der talrijke onderzochte monsters was voorzien van een juiste aanduiding met betrek king tot haar vetgehalte. Ten aanzien van 26 monsters bleek de aanduiding hooger te zijn dan het werkelijke vetgehalte. In der gelijke gevallen werd het onjuiste merk verwijderd, de kaas in tegenwoordigheid van den keurmeester van een juiste aan duiding van het vetgehalte voorzien en de verkooper gewaar schuwd. Een enkele maal werd kaas verpakt in metalen tuben aan getroffen. De verpakking en de inhoud werden onderzocht op de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke metalen, die afwezig bleken te zijn. Tijdens het verslagjaar werd aan een fabrikant te Tilburg bij Koninklijk Besluit toestemming verleend een product in den handel te brengen onder den naam „Plantex", d. i. een op kaas gelijkend product, bereid uit taptemelk en een aan melkvet vreemd vet. Deze kunstkaas moet den vorm hebben van een zeszijdig prisma, van buiten geheel groen zijn gekleurd, aan alle zijden voorzien zijn van het opschrift „plantex” en voorts vol doen aan alle eischen aan kaas met een vetgehalte 40 gesteld. Dat zelfs genoemde voorwaarden nog niet afdoende het kunstproduct onderscheiden van echte kaas, blijkt hieruit, dat door een winkelier deze kunstkaas, wat aanduiding betreft, vol doend aan genoiemde eischen, als kaas en tegen den gewonen prijs van echte volvette kaas, nl. f 0,60 per pond, aan den man werd gebracht. De groene kleur van de korst van deze kunst kaas was door het licht zoo verbleekt, dat zij niet meer waar neembaar was. Het publiek kan niet genoeg worden aangeraden bij inkoop van het artikel kaas terdege uit te kijken. Ook op de markt te ’s-Gravenhage werd het kunstproduct geregeld aangetroffen. De ter onderzoek meegebrachte monsters peekoffie voldeden io. Koffie, thee vrijwel alle aan de gestelde eischen; bij enkele was het water- gehalte iets te hoog en het extract-gehalte wat te laag, doch de afwijkingen waren niet van dien aard, dat aanmerking gemaakt moest worden. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 172