10 20 Alle monsters koffiestroop voldeden aan de gestelde eischen; hetzelfde kan vermeld worden van de ter onderzoek binnenge komen monsters thee en gemalen koffie. Een voorraad thee, be zet met schimmel, moest worden afgekeurd. Het artikel cichorei wordt de laatste jaren bijna niet meer aangetroffen. De meeste monsters vruchtenlimonadesiropen voldeden aan de gestelde eischen, hoewel het voorgeschreven gehalte aan vruchtensap meermalen maar nauwelijks werd bereikt. Indien dit aanmerkelijk afweek, werden de etiketten verwijderd en vervangen door de aanduiding: „limonadesiroop”. Meermalen werd limonadesiroop aangetroffen, welke niet voldeed aan de eischen met betrekking tot het gehalte aan saccharose gesteld. In het meerendeel der gevallen kon met een waarschuwing worden volstaan, terwijl na eenige dagen door hernieuwd onderzoek werd gecontroleerd of de vereisehte hoe veelheid suiker aan de partij was toegevoegd. Een limonade- siroopfabrikant in de gemeente Voorburg werd geverbaliseerd, nadat ook na herhaald waarschuwen het vereisehte suikerge halte in het product niet aanwezig was. Onjuist geëtiketteerde partijen limonadesiroop kwamen nog herhaaldelijk voor. Zelfs een reeds lang gevestigde firma, waar van aangenomen mag worden, dat zij van de voorgeschreven aanduidingen volkomen op de hoogte is, bracht limonadesiroop in den handel, waarvan de etiketteering den indruk wekte van vruchtenlimonadesiroop, doordat de naam van de vrucht vóór het woord limonadesiroop was aangebracht. Bij verschillende winkeliers werd het onjuiste gedeelte van de aanduiding ver wijderd. Een monster alcoholvrije likeur bleek 8 alcohol te bevat- 11. Limonade siropen. a. Vruchten limonade siroop. b. Limonade siroop. c. Alcohol vrije likeur, ten, zoodat de samenstelling der waar niet overeenkwam met haar aanduiding. Den winkelier werd medegedeeld, dat het product onder deze benaming niet verkocht mocht worden. Bij het onderzoek van limonade gazeuse werden geen belang rijke afwijkingen van de desbetreffende eischen geconstateerd. Vruchtensaus werd in den handel weinig aangetroffen. Par tijen afkomstig van twee fabrikanten bleken te weinig saccha rose te bevatten. Ter voldoening aan een gevoelde behoefte, werd een Ko ninklijk Besluit in het leven geroepen houdende de eischen, waaraan een product, dat als „Puddingsaus” wordt aangeduid, moet voldoen en waarbij de aan enkele fabrikanten van deze waar verleende toestemming tot het gebruiken van den naam „puddingsaus” kwam te vervallen. Aangezien de nieuwe eischen d. Limonade gazeuse. e. Vruchten saus en pudding saus. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 173