10 21 terswaren. 70 71 184 104 1 81 waarvan: 6838 monsters 10753 6131 10 4 4 402 12 78 genomen bij melkverkoopers aan huis; op straat; levering aan melkverkoopers; door slijters of veehouders ingezonden; bakkers ingezonden; bij levering aan bakkers; gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk; modelmelk stal- of weidemonsters. ten opzichte van die, vervat in de vroeger verleende toestem ming, waren verscherpt, werd gelegenheid gegeven de nog aan wezige partijen op te ruimen. Afgekeurd zijn 511 voorraden meel en grutterswaren wegens 12. Meel en grut- bederf, ten gevolge van mijt, bacteriën- of schimmelwoekering. Een enkele maal kwam het voor, dat meel of bloem door de keurmeesters als ondeugdelijk was gequalificeerd wegens zuren smaak, terwijl de zuurgraad, hoewel hooger dan normaal, toch lager was dan 4 (eisch in het Meelbesluit). Bij verder onderzoek bleek, dat het vet van de waar een sterk verhoogden zuur graad had. Afgezien van het vervalschen van boekweitmeel met rijste bloem, dat vier maal werd geconstateerd, kan gezegd worden, dat vervalschingen van meel en bloem niet voorkwamen. Voor het niet aanduiden van meel en bloemsoorten -werden talrijke verkoopers gewaarschuwd. Een overzicht van de soorten meel en bloem, welke aan de consumptie zijn onttrokken geeft het volgende staatje. Tarwe-, rogge- en boekweitmeel Griesmeel Gort, rijst en havermout Kindermeel Puddingmeel Diverse meelsoorten (niet behoorende tot een dezer soorten) Op het laboratorium zijn onderzocht 24232 monsters melk, 13. Melk. a. Handels- melk. Tabel IV omvat ht aantal monsters melk bij melkverkoopers genomen in elk der gemeenten tot het Keuringsgebied be hoorende, benevens het gemiddelde vetgehalte. Het gemiddeld vetgehalte van alle monsters melk getrokken van melkver koopers in het geheele keuringsgebied bedroeg 3,14 (tegen 3,15 in 1930, 3,12 in 1929 en 3,13 in 1928). VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. ♦J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 174