10 24 2 2 1 31 lid Melkbesluit, lc van het ’s-Gravenhage Delft. Nootdorp Pijnacker Ryswijk. Stompwijk Veur. Voorburg Wassenaar. 17 11 17 72 42 6 42 3 1 27 16 59 138 14 13 65 1 1 6 3 35 78 9 11 18 20 13 22 58 5 2 47 5 4 19 35 7 2 7 rijke partijen worden af gekeurd van melk, welke geleverd werd aan zuivelfabrieken in Gouda, Naaldwijk en Zoetermeer. Van 440 veehouders zijn 46880 liter melk voor mensehelijk gebruik ongeschikt gemaakt. Van melk door melkveehouders aan melkinrichtingen, zuivel fabrieken of slijters geleverd, werden in 3,55 der monsters streptococcen in middelmatige of in aanmerkelijke hoeveelheid aangetroffen, terwijl in 2,58 dezer monsters streptococcen slechts in zeer gering aantal aanwezig waren. Van de monsters melk getrokken van melkverkoopers be vatten 0,9 der monsters streptococcen in middelmatige of in aanmerkelijke hoeveelheid. Op verbetering van dit kwaad wijzen deze cijfers helaas niet; de veehouders schijnen niet in te zien, dat de strepto- mycose bestreden moet worden als zijnde een besmettelijke ziekte, die heel wat nadeel aan de melkproductie veroorzaakt. Gedurende de maanden November en December zijn door den keurmeester-stalcontroleur 336 stallen geïnspecteerd; bij deze inspecties wordt door het geven van voorlichting getracht misstanden te verbeteren. Een overzicht van de gemeenten, welke bezocht zijn, van het aantal geïnspecteerde stallen in elk dezer gemeenten en van het aantal gegeven wenken en waar schuwingen geeft onderstaande tabel. 2 2 De aanvulling van art. krachtens welke Burgemeester en Wethouders aan melkver koopers vrijstelling kunnen verleenen van het verbod van het verkoopen van andere waren en/of artikelen, dan de in ge noemd artikel aangegeven waren, naast melk, indien althans de verkoop dezer andere waren kan plaats vinden zonder schade VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. GEMEENTE. goed. Aantal stallen. onvol doende. Toestand van stal on vee Gegeven waar schuwin gen. Gegeven wenken. slecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 177