10 26 15 3 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 en adres op voertuig) en art. 38 wenschen; ieder kan zich daarvan overtuigen, door slechts te letten op de wijze, w'aarop vaak melk langs den openbaren weg wordt vervoerd- De ervaring heeft in de laatste jaren voldoende aangetoond, dat behoorlijke verbeteringen van de hygiënische misstanden bij de melkdistributie niet langs wettelijken weg te verkrijgen zijn. Een enkele maal is op Zaterdagavonden melk bemonsterd. Op één dezer avonden zijn ruim 160 monsters melk genomen en onderzocht met het resultaat, dat de samenstelling der monsters bevredigend kon worden genoemd. Het Melkcontróle Station ’s-Gravenhage vestigde eenige malen onze aandacht op de aflevering van ondeugdelijke melk door melkveehouders. In verband daarmede werd dezerzijds een controle ingesteld. In eenige gevallen leidde deze tot het in stellen van een strafvervolging. Andere overtredingen van het Melkbesluit gaven aanleiding tot het opmaken van 67 processen-verbaal, terwijl gegeven zijn 751 waarschuwingen. Deze processen-verbaal hadden betrekking op de volgende overtredingen: Art. 16 lid 1 (inhoud van het vaatwerk niet aangegeven) Art. 16 lid 1, art. 20 lid la en art. 38 lid 3 Art. 16 lid 1, art. 20 lid la en art. 39 lid 2 Art. 16 lid 1, art. 20 lid la en art. 39 lid 2 Art. 16 lid 1 en art. 38 lid 1 en 3 Art. 16 lid 1 en art. 38 lid 3 Art. 16 lid 1, art. 38 lid 3 en art. 39 lid 2 Art. 16 lid 1 en art. 39 lid 2 Art. 20 lid la (geen naam lid 1 Art. 20 lid la, art. 38 lid 3 en art. 39 lid 2 Art. 20 lid la en art. 39 lid 2 Art. 29 (melk verkoopen zonder vergunning) Art. 31 lid 1c (verkoopen naast melk) Art. 32 lid 1 (melk verkoopen zonder schriftelijke ver klaring) Art. 38 lid 1 (melk op den openbaren weg aan vaatwerk onttrekken anders dan door middel van een kraan) Art. 38 lid 3 (melkmaten vervoeren niet afgedekt tegen stof) De handhaving van art. 29, art. 31 en art. 32 van het Melk besluit eischt veel tijd. De tijd besteed aan de handhaving dezer artikelen, welke toch zijn van algemeen hygiënisch belang, is helaas niet evenredig aan de resultaten, welke worden bereikt, 1 1 1 20 van niet geoorloofde waren VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 179