13 siën uit den Raad. aan M. Mouton, van het Museum graphie (27 Augustus)de Internationale Spoorwegenconfe rentie (8 September); de Internationale Federatie van Journa listen (12 October) en het Nationaal Congres van de Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden (28 December). De groote gouden medaille werd toegekend aan Dr. H. E. Toegekende van Gelder, Directeur van den Gemeentelijken Dienst voor medailles. Kunsten en Wetenschappen en aan V. de Groot, Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst; de gouden medaille aan W. P. Minderman, hoofd eener school; de groote zilveren medaille aan Mej. M. F. G. Hogervorst, onderwijzeres, Mevr. G. W. C. Kuykv. d. Steen, onderwijzeres en W. D. Hoogwater, hoofd eener school. Voorts werd een zilveren medaille verleend aan de ’s-Graven- haagsche Biljartclub en aan den Haagschen Bond van Post duiven vereenigingen. De bronzen Museumpenning werd toegekend ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan Mesdag. De vaste Commissiën uit den Raad waren op 1 Januari 1932 Vaste Commis- de volgende: 1. Commissie tot voorlichting van den Gemeenteraad bij het nemen van besluiten op bij dien Raad ingestelde beroepen, bedoeld in art. 22, juncto art. 21, der Bouw- en Woonverorde- ning: Prof. Ir. C. L. van der Bilt (voorzitter), J. Spiesz, Mr. D. J. I. van den Oever (leden)Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, D. B. Michon, L. Buurman (plaatsvervangende leden). 2. Commissie tot voorlichting van den Gemeenteraad bij het nemen van besluiten op bij dien Raad ingestelde beroepen, be doeld in de artikelen 3 en 6 van de Monumentenverordening 1920: Mr. H. W. J. M. de Jong (voorzitter), Prof. Ir. C. L. van der Bilt en Mevr. A. E. J. de VriesBruins (leden); Mr. A. C. Josephus Jitta, Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, Z. Stokvis (plaats vervangende leden). 3. Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), J. R. Snoeck Henkemans, J. J. van Langen, Mr. Tj. Mobach, Mr. D. J. I. van den Oever, Mr. A. C. Josephus Jitta, Mr. G. C. J. Varenkamp. 4. Commissie voor de Gemeentefinanciën: Wethouder W. Drees (voorzitter), W. H. Vliegen, W. Eijmers, Mr. D. J. I. van den Oever, M. van Steenbergen, D. van der Zee, M. Joëls Jr. 5. Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder W. Drees (voorzitter voor zoover betreft de afdee- ling „Openbare Werken”), Wethouder M. Vrijenhoek (voorzitter voor zoover betreft den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting en het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht), H. Siebelts, Dr. W. J. Hartmann, Ir. L. J. M. Feber, M. van Steen bergen, Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, M. Joëls Jr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 17