I 1 II II 10 f ïïjfï 28 Tabel V vervolg). o o o o 5 14. Melk producten. a. Taptemelk, eischen. i§i jas I s si Het resultaat van het chemisch onderzoek was over het alge meen bevredigend. Tegen een melkinrichting is proces-verbaal opgemaakt wegens het leveren van gepasteuriseerde melk met een te laag gehalte aan vet, waarschijnlijk als gevolg van het toevoegen van afgeroomde melk. De samenstelling der gepasteu riseerde melk was niet bevredigend van de navolgende melk inrichtingen: Gebrs. Leerdam, NoorderbeekstraatP. van Bock- hove, Westerbaenstraat en Daventria, H.-v.-Deventerstraat, allen te ’s-Gravenhage. Door een tweetal melkinrichtingen wordt een rauwe melk verkocht, welke onder zoodanige bijzondere waarborgen zou zijn gewonnen, dat zij in rauwen toestand zou kunnen worden genut tigd. Het aantal bacteriën dezer melk, uitgedrukt per cm3 was regelmatig lager dan 50.000, in den regel lager dan 10.000. Coli- bacteriën werden in 1 cm3 melk in 18 van de onderzochte monsters aangetroffen. De chemische samenstelling der melk was zeer voldoende. In geen der monsters zijn streptococeen aangetroffen. Taptemelk wordt in den kleinhandel zelden meer aange troffen. De onderzochte monsters voldeden aan de gestelde o o s’2 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. o i o o 8 1 9 O 1 O 0 o o o 11 o 11 c. Modelmelk. o 1 Wassenaar. G. Knijnenburg, Wittelaan. Firma Paridon, Raaphorstlaan A. J. Verkley, Langstraat „De Landbouw”, Kolk Ph. Luchtigheid, Delfgauw „De Samenwerking”, Zuideinde B. Veth en Co., Dirk Langestraat Gouda. G. van Dolder, Kleiweg „De Goudsche Melkinrichting”, Turf- singel A. den Ouden, Peperstraat „De Vereenigde Zuivelbereiders”, West- haven NAAM DER MELKINRICHTING. 10 10 10 10 6 6 6 Aantal monsters, waarin per cm3, melk het aantal bacteriën bedroeg 11 7 6 6 6 O O O O O O O O O O O O O O O O o 1 o o o o o o o o 11 7 10 9 9 10 O O O O O O O O o o 1 1 o o o 1 o o 1 o o 1 5 2 3S" I o i o 3 2 0 i 0 .s s V) o E p. g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 181