10 29 b. Karnemelk. e. Room. e. Yoghurt en melk yoghurt. d. Karne melkspap. f. Chocolade melk. Het aantal onderzochte monsters karnemelk bedroeg 1298. De samenstelling was wederom zeer bevredigend, immers slechts 3,0 voldeed niet aan den eisch in het Melkbesluit gesteld (het gehalte aan vetvrije droge stof lager dan 7,3 Het aantal mon sters met een vtetvrije droge stof, schommelende tusschen 7,0 en 7,3 bedroeg 27 of 2,1 terwijl slechts 11 monsters een vetvrije droge stof hadden lager dan 7,0 nl. tusschen 6,5 en 7,0 Het gemiddeld gehalte aan vetvrije droge stof van alle mon ster’s bedroeg: 7,77 Er zijn twee proeessen-verbaal opgemaakt tegen melkver- koopers, die karnemelk van onvoldoende samenstelling verkoch ten, terwijl 3 waarschuwingen zijn verzonden aan bereiders van karnemelk, wier product te veel afweek van den minimum eisch. Van 68 monsters room bleken 10 een positieve reactie volgens Storeh te vertoonen, zij waren derhalve niet verwarmd of bereid uit niet voldoende verhitte melk. Tegen één verkooper, die na gewaarschuwd te zijn, toch room in den handel bracht, welke geen verwarming op 70 C. had ondergaan, is proces-verbaal opgemaakt. Het vetgehalte der monsters was voldoende en schommelde tusschen 4057 Bij als koffieroom aangeduide room mag het vetgehalte niet lager zijn dan 20 aan welken eisch de monsters voldeden. Onderzocht werden 26 monsters karnemelkspap. Zij voldeden bijna alle aan de gestelde eischen. De hoeveelheid karnemelkbe- standdeelen was voldoende, behalve bij één bereider aan wien een waarschuwing is gezonden. Yoghurt is het product uit ingedampte melk verkregen, ter wijl melkyoghurt uit melk is bereid. In een tweetal gevallen bleek de als yoghurt geëtiketteerde waar melkyoghurt te zijn. In een ander geval was de melkyoghurt bereid uit melk van ondeugdelijke samenstelling. Chocolademelk, welke vroeger alleen door de huismoeder werd bereid, wordt in den laatsten tijd een handelsartikel, waar op toezicht wel gewenscht bleek. Niet alle producten bleken met melk te zijn bereid, immers vaak was afgeroomde melk gebruikt. Dergelijke waren dienen als chocolade-taptemelk, chocolade- af geroomde melk resp. chocolade-ondermelk te worden aangeduid en niet met namen, waaruit de samenstelling niet blijkt zooals: „chocoladedrank, cacaodrank” e. d. Eenige bereiders dézer waren zijn hierop gewezen en werden bereid gevonden de waren aan te duiden overeenkomstig hare samenstelling of de waar met melk in plaats van met afgeroomde melk te bereiden. Uit dit laatste blijkt wel, dat zij de oorspronkelijke samenstelling liever niet aan den kooper bekend maken. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 182