10 30 15. Specerijen. g. Vaste melk producten. Een vrij uitgebreid onderzoek heeft plaats gehad van melk poeders, waarbij is nagegaan, welke methoden voor de bepaling van het vetgehalte, het watergehalte, den zuurgraad, de aleali- teit van de asch, de meest betrouwbare uitkomsten opleverden. Bij dat onderzoek is wederom gebleken, dat er melkpoeders in den handel komen, welke alcalisch reageeren en bij de bereiding van melkbrood bezwaren opleverien. Het vetgehalte der melk poeders berekend op de droge waar schommelde tusschen 25—32 Het onderzoek van specerijen omvatte 666 monsters. Een voorraad peper moest worden af gekeurd wegens schimmel. Een voor raad kaneel werd af gekeurd wegens een te laag gehalte aan kaneelolie, zoodat de kaneel waardeloos was. Van de kruidnagelen waren drie monsters zuiver piment, terwijl één monster vervalscht was met zetmeel. Enkele monsters tafelmosterd waren te veel met water ver dund, in sommige monsters was te veel zout aanwezig. Een monster tafelmosterd in een metalen tube vervat, werd onderzocht op schadelijke metaalverbindingen, welke afwezig bleken. De tube bleek slechts geringe sporen lood te bevatten. Op boter- en raapolie behoefde dit jaar geen aanmerking te worden gemaakt; alle monsters waren deugdelijk. Oliën, welke geen aanduiding bevatten omtrent de grondstof waaruit zij waren verkregen, zooals: bakolie, slaolie, tafelolie e.d. bleken geen minerale oliën te bevatten en een normalen zuurgraad te hebben. Onder de monsters rundvet waren er dit jaar enkele met een zeer hoogen zuurgraad, zoodat 4 partijen moesten worden af gekeurd. Tegen een leverancier, die na herhaaldelijk te zijn gewaar schuwd doorging het vet kunstmatig te kleuren is proces verbaal opgemaakt, terwijl aan 4 winkeliers voor dit zelfde feit een waarschuwing is gegeven. De onderzochte monsters reuzel konden alle als deugdelijk worden geboekt, evenzoo de monsters margarine. Tegen één verkooper werd proces-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van melange (dit is een margarine, welke ten minste 15 boter moet bevatten), welke slechts sporen boter bevatte. Aan de koopers wordt medegedeeld, dat melange ingevolge het Kon. Besluit van 21 November 1931, S. 446, thans niet anders verkocht mag worden dan in een gesloten ongeschonden verpak king van ten hoogste !4 K.G. en/of van ten minste 10 K.G., welke VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. 16. Spijsoliën en -vetten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 183