10 31 bestemd en geschikt is om met den inhoud aan verbruikers te worden afgeleverd. Het uitspitten van melange is verboden. Melange mag dus uitsluitend in verpakten toestand ten verkoop voorhanden zijn. De kooper wil daarmede in zijn eigen belang rekening houden. Er werden wederom huishoudstropen aangetroffen, welke 17. Suiker, stro- niet voldeden aan den eisch, dat zij ten minste 30 suiker pen en honing, (saccharose) moeten bevatten. Er zijn maatregelen getroffen om den verkoop daarvan te beletten. Overigens zij wederom ver meld, dat de meeste stroop als keukenstroop wordt verkocht een stroop, welke niet meer dan 15 suiker behoeft te bevat ten ten einde zich op deze wijze aan het toezicht te onttrekken. Dit is mogelijk, omdat het publiek het verschil tusschen beide soorten stroop niet kent. Er werden 35 monsters honing onderzocht. Een monster ont- bijthoning, welke geen verhitting had ondergaan, was blijkens de aanwezigheid van oxymethylfurfurol met invertsuiker ver- valscht. De etiketten zijn verwijderd en de waar als „kunst- honing” verkocht. Overigens bleken alle monsters deugdelijk. Het aantal vischwinkels is vooral in de grootere steden in 18. Visch. sterkere mate toegenomen dan in andere jaren, hetgeen wel ver band zal houden met de werkloosheid. Ook het aantal straat venters nam toe. In het vroege voorjaar werd bakbokking uit Frankrijk en België ingevoerd; de ondoelmatige wijze van vervoer maakte een scherp toezicht op deze waar noodig. Daarna kwam de bakbok king uit Zuiderzeeharing bereid aan de markt. Door de moderne middelen van vervoer komt deze bokking in veel beteren toestand aan dan voorheen. De voorzomer en zomer kenmerkten zich door een levendigen handel in gezouten haring en aangezien de haringreederijen dit jaar hunne schepen later lieten uitvaren dan andere jaren, was de kwaliteit van de haring beter, immers on rijpe en magere haringen waren in niet zoo’n groote hoeveelheid aanwezig als in andere jaren. Een scherp toezicht was ook dit jaar weer noodig op gerookte makreel. De rookers dezer waren zijn er wederom op gewezen, dat zij uitsluitend deugdelijke waar mogen verwerken. De handel in harde bokking (Harderwijk) was kleiner dan andere jaren. De versche zeevisch werd over het algemeen in deugdelijken toestand aangetroffen. Ook dit jaar heeft regelmatig toezicht plaats gehad op de be- reidplaatsen, zooals rookerijen, inmakerijen, bakkerijen e. d. en VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 184